Budova škola

Budova škola

 

Zápis do prvých ročníkov…

Zápis do 1. ročníkov školského roku 2019/2020 sa uskutoční v utorok 21. mája a v stredu 22. mája 2019 v čase od 8:00 do 14:00 na našej škole.

Zoznam prijatých žiakov si môžete pozrieť tu: prijatí žiaci

Výsledky prijímacích skúšok 2019-2020 – 1.kolo

Výsledky prijímacích skúšok – 1.kolo 2. termín

Harmonogram praktickej časti maturít 2019

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2019 – MPS  si pozrite TU.

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2019 – ME  si pozrite TU.

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2019 – TI  si pozrite TU.

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2019 – KMP  si pozrite TU.

Testovanie na BSK

Pondelok, 15.04.2019, sa naši žiaci z 3.MPS, 3.TI a 3.ME zúčastnili na testovaní protipovodňového projektu. Akcia sa konala v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici.
Podujatie bolo prínosom pre všetkých zúčastnených.

Vítaj na našej škole!

Si žiak 9.ročníka základnej školy a nevieš sa rozhodnúť s výberom strednej školy. Pozri si naše video, v ktorom ťa prevedieme našou školou.

Celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon.

Dňa 9.4. a 10.4.2019 sa konali v Auréliu- Zážitkovom centre celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré poriadala SEA- Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Žiaci našej školy Peter Krojer, Tamas Udvari / 2.MPS/, Peter Bedi a Marek Michalica /1.MPS/ sa týchto pretekov zúčastnili, preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli naši žiaci na peknom 7 mieste.

Rodičovské združenie!

Vážení rodičia!
Dňa 25.4.2019 (vo štvrtok) o 16:00 hod sa uskutočnia schôdze ZRPŠ  vo forme konzultácií
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vedenie SOŠIT

Kontrolný deň so županom

Dňa 27. marca 2019 sa uskutočnil kontrolný deň v našej škole, kde sa v súčasnosti realizuje projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava, kód NFP302020K036, ktorého cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektov Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou, rekonštrukciu interiéru, exteriéru a inžinierskych sietí. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno – technického vybavenia odborného teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa realizuje modeznizáciou dielní praktického vyučovania, odborných učební (strojového obrábania kovov, základy elektroniky, optické vlákna, CISCO dielňa, informatiky, telekomunikačnej techniky, silnoprúdovej techniky, počítačových sietí) spolu s kompletným zázemím, učební teoretického vyučovania a odborných laboratórií.
Kontrolného dňa sa zúčastnil župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, ktorý sa živo zaujímal o chod rekonštrukčných prác. Vyzdvihol, že vďaka prostriedkom z EÚ, bude mať župa školu s vynovenými priestormi a moderným materiálno – technickým vybavením, čo umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Vďaka projektu môžeme privítať v školskom roku 2019/20 všetkých záujemcov o moderné technológie v nových priestoroch školy.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2019/ 2020

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

4-ročné študijné odbory:
1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 7 žiakov
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. kolo:

  • 13. máj 2019 (pondelok) – prvý termín
  • 16. máj 2019 (štvrtok) – druhý termín

6. jún 2019 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok

II. kolo:

  • 18. jún 2019 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Imatrikulácie 2018/2019

20.12.2018 sa konali na škole imatrikulácie žiakov 1. ročníkov, čo znamená prijímanie týchto žiakov  do spoločenstva študentov SOŠIT. Žiaci vyšších ročníkov pripravili pekný kultúrny program a zároveň i zaujímavé súťaže, v ktorých žiaci 1. ročníkov preukázali svoju zdatnosť, bojovnosť a šikovnosť. Záver imatrikulácií ukončil Mikuláš, ktorý žiakom rozdal imatrikulačné stužky.

Video z akcie si môžete pozrieť TU.