Budova škola

Budova škola

 

Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2018

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislavare

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2017/2018
Termín: 28. 05. 2017 – 29. 05. 2017

Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Jana Ptačinová

Otvorenie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období:
05. 2018 o 7.30 hod v školskej jedálni.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení:
05. 2018 o 11.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 21. máj 2018 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT

Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí

Dňa 18.5.2018 sa uskutočnil na našej škole kurz pre stredné odborné školy v pôsobnosti BSK. Kurz populárne náučným spôsobom vysvetľoval, kde všade sa uplatňuje elektrotechnika v každodennom živote  mesta dnes a vízia v budúcnosti. Poukazoval na výrobu, dodávku i spotrebu rôznych druhov energii a médií. Objasňoval pojem „Smart Grid“ (Mikrogrid) v energetike a vysvetľoval dostupné technológie na výmenu informácii – dát potrebných pre optimalizáciu využitia rôznych energetických zdrojov (vrátane obnoviteľných zdrojov energie). Postupný prechod od centrálnej k distribuovanej výrobe a súvisiace možnosti nových energetických služieb. Záver kurzu bol venovaný diskusii s účastníkmi na tému Smart Gridov, energetickej efektívnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energií.

Vízia premenená na skutočnosť

„Poklepkávanie základného kameňa obnovy našej školy“.

Dlhodobá vízia s rekonštrukciou našej školy sa stáva skutočnosťou a v najbližších 14 až 20 mesiacov sa splní želanie o obnove areálu školy na moderný stánok vzdelávania s heslom

“MODERNÁ ŠKOLA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ”

Prvý krok k naplneniu vízie sa  uskutočnil 16.5.2018 slávnostným „poklepkávaním kameňa“ rekonštrukcie a obnovy troch centier odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ poľnohospodárskej v Ivánke pri Dunaji na vysunutom pracovisku Zálesie.

V týchto troch školách (SOŠ poľnohospodárska, SOŠ IT a SOŠ potravinárska) sa začne obnova a rekonštrukcia škôl od 28.5.2018.

Počas slávnosti naši žiaci prezentovali SOŠIT humanorobotom NAO, vodíkovým autíčkom a Legorobotikov.

Úspešný Mladý tvorca 2018

V dňoch 26. apríla 2018 a 27.apríla 2018 sa občianske združenie ASIT zúčastnilo 26. ročníka podujatia Mladý tvorca na Job Expo 2018 v Nitre. ASIT o.z. sa spolu s partnermi predstavilo stovkám návštevníkov, ktorí prejavili záujem o oblasť informačných technológií. Sloganom tohtoročného podujatia, ktorý sprevádzal všetky aktivity bolo „Buď IN v IT!“.

V rámci podujatia Mladý tvorca 2018 mali záujemcovia o IT oblasť tiež možnosť porozprávať sa so zástupcami významných spoločností ako je ESET, T-Systems, Lenovo, Gopas, Powerplaystudio a WEZEO. Okrem súkromného sektora na Mladom tvorcovi mala zastúpenie aj stredná škola- Stredná odborná škola informačných technológií z Bratislavy( reprezentovali žiaci E.Mesároš, P.Vajda a D. Wsól pod vedením PaedDr.J.Sadloňa), ktorá prezentovala svoj úspešný IT projekt a humanoidného robota NAO.

 

Výsledky prijímacích skúšok 2018-2019 – konečné

Výsledky prijímacích skúšok – MPS

Výsledky prijímacích skúšok – TI 

Výsledky prijímacích skúšok – ME

Harmonogram praktickej časti maturít 2018

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2018 – MPS  si pozrite TU.

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2018 – ME  si pozrite TU.

Harmonogram praktickej časti  maturitných skúšok 2018 – TI  si pozrite TU.

 

H2AC Autíčka

Dňa 17.4. a 18.4. 2018 sa konali v Auréliu – Zážitkovom centre  vedy celoslovenské preteky autíčíek na vodíkový pohon „ H2AC“. Aj naši žiaci Erik Mesároš, Mário Goliáš, Peter Krojer a Tamás Udvari pod pedagogickým dozorom Carmen Valovičovou  sa tejto súťaže tak, ako minulý rok zúčastnili.

ZENIT2018 – WEBdevelopper

Návšteva pani rektorky policajnej akadémie Dr. h. c. doc. JUDr. Lucii KURILOVSKEJ, PhD

Dňa 16.3.2018 nás navštívila p. rektorka policajnej akadémie L. Kurilovská, ktorá spolu s vicerektorom kapt. M. Kordíkom prišla porozprávať našim žiakom o možnosti  ďalšieho štúdia na policajnej akadémii .Pani rektora veľmi pútavo rozprávala (a otvorene odpovedala na otázky žiakov)o policajnej akadémie s praktickými doplňovaním p.vicerektora M.Kordíka. Žiaci boli veľmi spokojní s prezentáciou, nakoľko niektorí uvažujú o ďalšom štúdiu na akadémii a to im  otvára nové  možnosti uplatnenia v ďalšom živote.

Primátor mesta Bratislava navštívil našu školu

Dňa 14.3.2018 nás navštívil primátor mesta Bratislavy Judr.Ivo Nesrovnal, ktorý sa živo zaujímal o našu školu, o technické vybavenie(hlavne o IT a Nao robota), o odbory ktoré vyučujeme na našej škole a mal stretnutie a diskusiu so žiakmi, ktorým priniesol na ochutnanie „Bratislavské rožky“ . Záverom zhodnotil, že škola má veľký potenciál a zaujímavú perspektívu ďalšieho uplatnenia našich absolventov sa na trhu práce.