IT Fitness Test 2021

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali
overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti.
Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.
Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa – 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič – 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)
Víťazom srdečne blahoželáme!

Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislava

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2020/2021
Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021
Predseda školskej maturitnej komisie: RNDr. Robert Povchanič

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 20. máj 2021 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT

Prijímacie skúšky 2021 – II.kolo – Pozor ZMENA!

Oznamujeme Vám, že II. kolo prijímacích skúšok do všetkých ponúkaných odborov sa koná v utorok 22. 6. 2021 od 8.00 hod.
Prihlášky zasielajte do 6. 6. 2021.

Prijímacia skúška pozostáva z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Výsledky budú zverejnené na stránke školy a na vchodových dverách školy (žiak sa nájde podľa prideleného kódu)

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania budú doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage alebo poštou.

Rodičia zašlú potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. (Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy); potvrdenie k stiahnutiu (TU).

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2021-2022

Prijímacie skúšky – výsledky po 2.kole 10.5.2021

2682 K mechanik počítačových sietí
1. 72HA8
2. 64HG6
3. 84YD8
4. 25ML2
5. 93ZQ2
6. 63SA1
7. 13ZY8
8. 84ED6
9. 21HB6
10. 47FP2
11. 47JW9
12. 26AY8
13. 23BC1
14. 32DZ6
15. 95MS3
16. 12HX6
17. 17RX4
18. 44NQ7
19. 46WX7
20. 59WJ9

2697 K mechanik elektrotechnik
1. 65HA9

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
1. 21FZ8
2. 78TG7

3795 K klientsky manažér pošty
1. 68FR9

 

Prijímacie skúšky – výsledky po 1.kole

2682 K mechanik počítačových sietí
1. 55QE9
2. 75EH9
3. 39AR9
4. 63YA1
5. 18WK7
6. 42WF3
7. 24YW6
8. 12SJ9
9. 87WP4
10. 56WJ5
11. 76QR7
12. 49BS1
13. 88WZ8
14. 26LM5
15. 81CL7
16. 88CN6
17. 79RK8
18. 97JD5
19. 95BG4
20. 24HC1
21. 53QL6
22. 39FT9
23. 25XD4

2697 K mechanik elektrotechnik
1. 93KB9
2. 72PW2
3. 35SK7
4. 65NB1
5. 27TS1
6. 73LD2
7. 57HP3
8. 18FN9

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
1. 61EH3
2. 54BP1
3. 46BY2

Rekonštrukcia a modernizácia šatní a sociálnych zariadení.

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu. Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2021/ 2022

             SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. 

4-ročné študijné odbory:

  • 2 triedy: 2682 K mechanik počítačových sietí 44 žiakov
  • 1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 12 žiakov
  • 1 trieda: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 12 žiakov
  • 1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 4  žiaci
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020  
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020  

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.