Budova škola

Budova škola

 

Dištančné vzdelávanie!

Od 12.10.2020 bude škola uzatvorená a škola prechádza na dištančné vzdelávanie do odvolania.

Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

POKYNY RIADITEĽA SOŠ informačných technológií K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „UVZ SR“) a predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácií.

Pokyny obsahujú v tri úrovne – zelenú, oranžovú a červenú.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy stredná škola a školský internát nemá žiadneho žiaka, či zamestnanca, u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“). Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka, alebo jedného prípadu u pedagogických zamestnancov.

Zelená fáza

 • Stredná škola a školský internát zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak do školy (príloha č. 1).
 • Prevádzka školy a školského internátu sa uskutočňuje so zaistenými hygienicko – epidemiologické opatreniami.
 • Pedagogickí zamestnanci strednej školy a školského internátu v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri výchovno – vzdelávacom procese (2 m).
 • Praktické vyučovanie (odborný výcvik) na pracovisku zamestnávateľa vrátane praktického vyučovania v duálnom vzdelávaní sa riadia aktuálnymi nariadeniami UVZ SR.
 • Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. “pendlerov”) dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

  Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského internátu vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a).

Škola zriaďuje ranný filter pri vstupe do budovy školy – meranie teploty pri vstupe do budovy.

Žiaci vstupujú do budovy školy jednotlivo, pri dverách (pri vrátnici) vo vestibule školy bude každému zmeraná teplota. Výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže zúčastniť žiak s maximálnou telesnou teplotou 37,2 ˚C.

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa týchto pokynov, časť Oranžová a Červená fáza.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy a školského internátu čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 • Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu  a podľa platných opatrení ÚVZ.
 • Je nutné dodržiavať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
 • Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Odporúča sa:

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
 • Povinná dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a v priestoroch budovy dezinfekčným prostriedkom.
 • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Podľa možností školy sa aktivity organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.
 • Prestávky medzi hodinami žiaci trávia v danej triede  alebo dielni odborného výcviku pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.
 • Osobitne upozorňujeme žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Zákaz používať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • V škole sú smetné koše , pri ktorých nie je nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

PRÍLOHY:
Príloha 1 – Oznam zákonným zástupcom a žiakom
Príloha 2 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia
(Microsoft Word verzia)
Príloha 2a – Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania
(Microsoft Word verzia)
Príloha 4 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka
alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy,
jazykovej školy alebo školského internátu

(Microsoft Word verzia)
Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
(Microsoft Word verzia)

IT Fitness Test 2020

Predposledný júnový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Nicolas Droppa (92%) – 2.MPS
2. miesto: Lukáš Gago (84%) – 3.MPS
3. miesto: Michal Satury (80%) – 2.TI  a Daniel Pavlikovič (80%) – 2.MPS

Víťazom srdečne blahoželáme!

Počet obsadených miest

Počet obsadených a voľných miest pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí
Počet prijatých žiakov: 46
Voľné miesta: 0

Študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik
Počet prijatých žiakov: 10
Voľné miesta: 1

Študijný odbor: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
Počet prijatých žiakov: 13
Voľné miesta: 0

Overenie odbornej spôsobilosti

Oznamujeme Vám, že v dňoch 01.06.2020 a 02.06.2020 SOŠ IT v Bratislave od 07.45 hod vykoná overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods.3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu študijného odboru:

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik

Žiaci sa zúčastnia skúšky podľa harmonogramu v priestoroch SOŠ IT – jedáleň
test podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
test podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020

Je potrebné dostaviť sa do školy 15. minút pre začatím skúšky.
K skúške je potrebné doniesť – potvrdenie od lekára (Prihláška na overenie…………………), rukavice, pero, poplatok za skúšku do ZRPŠ 15€.

Mgr. Jozef Pék

Podrobný harmonogram TU.

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2020-2021

Výsledky prijímacieho konania.

Kam na školu po ZŠ? To je otázka!

O možnostiach ako získať odpoveď na otázku v nadpise sa zamýšľa i  youtuber Asimister. Jeho výber si môžete pozrieť nižšie. Našla sa tam i naša škola!

Prerušenie vyučovania!

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

BSK o korona víruse
Bratislavská župa o koronavíruse

Prezentácia firmy VNET

Dňa 29.1.2020 sa uskutočnila prezentácia firmy VNET, ktorá predstavila prvé ekologické dátové centrum na Slovensku, Prezentovala najmodernejšie technológie v danej oblasti spĺňajúce najvyššie štandardy.
Firma VNet nám odprezentovala ako sa starajú o zamestnancov, aké majú ich zamestnanci pracovné benefity, taktiež nám vysvetlili ako funguje ich 24/7 zákaznícka podpora ktorú sme počas prezentácie zavolali a vyskúšali ich či sú skutočne taký ako sa nám odprezentovali. Na záver nám ich zamestnanec ukázal ako zvárajú optické vlákna.

Slovensko bez drog

Dňa 13.12.2019 sa uskutočnila prednáška „Slovensko bez drog“, kde sa žiaci oboznámili so škodlivosťou drog, ktoré majú negatívny dopad na ľudskú osobnosť. Pozrite si reakcie a fotky.