Budova škola

Budova škola

 

Lyžovačky 2017

Tento rok sme lyžovali takto:
I.turnus 29. 01. – 03. 02. 2017, stredisko Ski Telgárt. – zúčastnili sa žiaci I. ročníkov
II. turnus 26. 02. – 03. 03. 2017, stredisko Ski Bachledova – zúčastnili sa žiaci II. ročníkov

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018

Prijímanie na vzdelávanie v Strednej odbornej škole informačných technológií,
Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pre školský rok 2017/2018

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na
stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

Naša škola v školskom roku 2017/2018 otvára tieto učebné odbory:

4-ročné študijné odbory:

–  2682 K mechanik počítačových sietí      –  24 žiakov

– 2697 K mechanik elektrotechnik    –  24 žiakov

– 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií    –  20 žiakov

– 3795 K klientský manažér pošty    – 10 žiakov

TERMÍNY  KONANIA prijímacích skúšok – 1. kolo:

Prijímacie skúšky:

  • 1. termín –  9. máj 2017    /utorok/
  • 2. termín – 11. máj 2017    /štvrtok/

6.jún 2017 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok.

TERMÍN KONANIA prijímacích skúšok – 2. kolo: 20. jún 2017 /utorok/

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Imatrikulácie 1. ročníkov 2016

Dňa 21.12.2016 pripravili žiaci vyšších ročníkov pod vedením hl. vychovávateľky Bc. C.Valovičovej pre prvé ročníky kultúrny program s odovzdávaním stužiek školy. Okrem hudobnej prezentácie( hry na klavír a na gitaru) pripravili aj súťaže medzi jednotlivými triedami( jedenie lekvárového chleba ,v spievaní“ karaoke“ ,rýchlostných pretekov na igelitovej taške a mnoho ďalších zábavných súťaží). Súťažiaci získali vecné ceny, ktoré venovalo ZRPŠ.

Súťaž ZENIT web 2016

Krajské kolo v súťaži ZENIT web sa uskutočnilo na SOŠ polygrafickej dňa 30.11.2016 a aj naša škola mala zastúpenie .

Úspešné dni otvorených dverí – december 2016

V dňoch 1.-2.decembra 2016 sa na našej škole uskutočnili „Dni otvorených dverí“.Aj tento rok sme pripravili bohatý sprievodný program, do ktorého sa mohli návštevníci zapojiť(stavanie 3D Puzzle modelov áut, súťaže v ovládaní legoautíčok cez mobilnú aplikáciu, ukážky programovania v jazyku „C“ humanorobota NAO, vyrobenie si prívesku na 3D tlačiarni).Do programu vstupovali aj budúci zamestnávatelia zastúpení generálnym sekretárom ZEP SR Mgr.A.Laszom a prezidentom Asitu o.z. p.S.Terezkom, ktorí sprostredkovávali informácie o požiadavkách kladené na dnešných absolventov SŠ, možnosti uplatnenia na trhu práce a ponúk samotných pracovných miest.

Veľmi nás potešil samotný záujem o našu školu a naše odbory, nakoľko v priebehu tohto podujatia nás prišlo navštíviť  viac ako 140 žiakov ZŠ so svojimi rodičmi.

Dni remesiel

V dňoch 23-25.11.2016 sme sa zúčastnili v Českých Budejoviciach výstavy a prezentácie „Vzdělaní a
řemeslo“ s medzinárodnou účasťou. Naša škola prostredníctvom partnerskej školy SOŠE Hluboká n/V
prezentovala študijné odbory: Mechanik počítačových sietí, Mechanik elektrotechnik a Technik
informačných a telekomunikačných technológií.
Pán riaditeľ PaedDr.Ján Sadloň spolu so zástupkyňou riaditeľa Ing. Cíferskou sa zúčastnili
odbornej konferekcie „Realizácia sektorovej dohody pre elektrotechniku a energetiku“.

Volkswagen – Y robot

Naša škola sa zúčastnila súťažnej prezentácii projektu „Stredné školy a technika“-Y robot konané dňa 20.10.2016 v akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia. Reprezentovali nás :Marek Laudis,  Erik Mesároš pod vedením Ing.P.Potockého a Ing.R.Letka.

Súťažilo sa v hardvérovej úprave dosky plošných spojov riadením jasu svetelnej diódy LED časovačom cez mikropočítač ATmega16A-zdrojový kód v jazyku C a softvérové ovládanie informačného displeja. Prezentácia mala podľa členov poroty vysokú úroveň a a umiestnili sme sa na neoficiálnom 2.mieste za čo patrí poďakovanie žiakom a aj našim vedúcim celého projektu.

Mladý tvorca 2016

V dňoch 26.4.-27.4.2016 sa naša škola zúčastnila 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl „MLADÝ TVORCA 2016“, ktorá sa konala v Nitre na výstavisku Agrokomplex. Naša prezentácia reálneho použitia inovatívnych edukačných prostriedkov LEGO a humanorobota NAO bola v priestoroch asociácie spoločností IT, ktorého sme členmi.

Odborná verejnosť, zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií, ale aj široká verejnosť mali možnosť pozrieť si ukážky práce našich žiakov v legorobotike a v programovaní humanorobota NAO čo sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou a počas celého podujatia bol stánok Asitu preplnený návštevníkmi.

Podujatie moderoval Roman Bomboš z RTVS, ktorý zároveň nahrával rozhovory s účastníkmi k jednotlivým témam a súťažiam, ktorí súťažili vo viacerých disciplínach ako napr. v rýchlostných pretekov legorobotov cez mobilnú aplikáciu.

Našu školu reprezentovali: Pán riaditeľ PaedDr. Ján Sadloň, žiaci Erik Meszároš, Jakub Gajdoš a Erik Mesároš.

Angličtinár roka

Zúčastnili sme sa súťaže Angličtinár roka . Viac TU.

V prípade, že niektorí študenti majú naozaj chuť získať lepšie postavenie na trhu práce, ponúkame Vám článok,
v ktorom načerpajú nové informácie: http://injoy.sk/7-dovodov-preco-studovat-abroad

Máme nové učebne!

Dňa 8.3.2016 sme otvorili nové učebne! Viac TU.