Budova škola

Budova škola

 

IT Fitness Test 2020

Predposledný júnový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Nicolas Droppa (92%) – 2.MPS
2. miesto: Lukáš Gago (84%) – 3.MPS
3. miesto: Michal Satury (80%) – 2.TI  a Daniel Pavlikovič (80%) – 2.MPS

Víťazom srdečne blahoželáme!

Počet obsadených miest

Počet obsadených a voľných miest pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí
Počet prijatých žiakov: 46
Voľné miesta: 0

Študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik
Počet prijatých žiakov: 10
Voľné miesta: 1

Študijný odbor: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
Počet prijatých žiakov: 13
Voľné miesta: 0

Overenie odbornej spôsobilosti

Oznamujeme Vám, že v dňoch 01.06.2020 a 02.06.2020 SOŠ IT v Bratislave od 07.45 hod vykoná overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods.3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu študijného odboru:

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik

Žiaci sa zúčastnia skúšky podľa harmonogramu v priestoroch SOŠ IT – jedáleň
test podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
test podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020

Je potrebné dostaviť sa do školy 15. minút pre začatím skúšky.
K skúške je potrebné doniesť – potvrdenie od lekára (Prihláška na overenie…………………), rukavice, pero, poplatok za skúšku do ZRPŠ 15€.

Mgr. Jozef Pék

Podrobný harmonogram TU.

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2020-2021

Výsledky prijímacieho konania.

Kam na školu po ZŠ? To je otázka!

O možnostiach ako získať odpoveď na otázku v nadpise sa zamýšľa i  youtuber Asimister. Jeho výber si môžete pozrieť nižšie. Našla sa tam i naša škola!

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 – aktualizované

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2020/ 2021

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. 

4-ročné študijné odbory:

  • 1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
  • 1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
  • 1 trieda: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov
                  3795 K klientsky manažér pošty 4  žiaci
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020 15. máj 2020
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020 21. máj 2020

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Prerušenie vyučovania!

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

BSK o korona víruse
Bratislavská župa o koronavíruse

Prezentácia firmy VNET

Dňa 29.1.2020 sa uskutočnila prezentácia firmy VNET, ktorá predstavila prvé ekologické dátové centrum na Slovensku, Prezentovala najmodernejšie technológie v danej oblasti spĺňajúce najvyššie štandardy.
Firma VNet nám odprezentovala ako sa starajú o zamestnancov, aké majú ich zamestnanci pracovné benefity, taktiež nám vysvetlili ako funguje ich 24/7 zákaznícka podpora ktorú sme počas prezentácie zavolali a vyskúšali ich či sú skutočne taký ako sa nám odprezentovali. Na záver nám ich zamestnanec ukázal ako zvárajú optické vlákna.

Slovensko bez drog

Dňa 13.12.2019 sa uskutočnila prednáška „Slovensko bez drog“, kde sa žiaci oboznámili so škodlivosťou drog, ktoré majú negatívny dopad na ľudskú osobnosť. Pozrite si reakcie a fotky.

Deň otvorených dverí – december 2019

Dňa 3.12. sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Prišlo viac než 140 žiakov deviatych a aj ôsmych ročníkov základných škôl. Záujemcovia o štúdium si mohli pozrieť vynovené priestory školy s novým technickým vybavením. V učebniach na nich čakali naši študenti, ktorí im ukázali, ako prebieha život u nás a čo ich po nástupe k nám do školy čaká. Predviedol sa im aj náš humanoidný robot „Nao“, s ktorým si mohli zatancovať. Ďalšími zaujímavosťami boli vodíkové autíčko, robotické rameno, 3D tlačiarne, virtuálna realita a herný kútik, v ktorom si mali návštevníci možnosť zahrať rôzne hry. Nechýbali ani súťaže s lego-autíčkami cez mobilnú aplikáciu. Na deň otvorených dverí nás prišli pozrieť taktiež vzácni hostia – pani Machová z firmy Dell, ktorá budúcim študentom prezentovala benefity počas externej praxe. Pán Hudcovský zo ZSE a pán profesor Janíček z STU porozprávali o štúdiu na ich škole v prepojení na prax získanú na našej škole. Pán Lasz, generálny sekretár APZ, vysvetlil, aký veľký záujem zo strany zamestnávateľov je o našich žiakov. Myslíme si, že naša škola má čo ponúknuť dnešným mladým ľuďom a veríme, že sme budúcich záujemcov presvedčili o kvalite štúdia na našej škole.

Ďakujeme všetkým záujemcom za ich návštevu a našim študentom za skvelú prezentáciu školy!