Budova škola

Budova škola

 

Vítaj na našej škole!

Si žiak 9.ročníka základnej školy a nevieš sa rozhodnúť s výberom strednej školy. Pozri si naše video, v ktorom ťa prevedieme našou školou.

Celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon.

Dňa 9.4. a 10.4.2019 sa konali v Auréliu- Zážitkovom centre celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré poriadala SEA- Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Žiaci našej školy Peter Krojer, Tamas Udvari / 2.MPS/, Peter Bedi a Marek Michalica /1.MPS/ sa týchto pretekov zúčastnili, preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli naši žiaci na peknom 7 mieste.

Rodičovské združenie!

Vážení rodičia!
Dňa 25.4.2019 (vo štvrtok) o 16:00 hod sa uskutočnia schôdze ZRPŠ  vo forme konzultácií
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vedenie SOŠIT

Kontrolný deň so županom

Dňa 27. marca 2019 sa uskutočnil kontrolný deň v našej škole, kde sa v súčasnosti realizuje projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava, kód NFP302020K036, ktorého cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektov Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou, rekonštrukciu interiéru, exteriéru a inžinierskych sietí. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno – technického vybavenia odborného teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa realizuje modeznizáciou dielní praktického vyučovania, odborných učební (strojového obrábania kovov, základy elektroniky, optické vlákna, CISCO dielňa, informatiky, telekomunikačnej techniky, silnoprúdovej techniky, počítačových sietí) spolu s kompletným zázemím, učební teoretického vyučovania a odborných laboratórií.
Kontrolného dňa sa zúčastnil župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, ktorý sa živo zaujímal o chod rekonštrukčných prác. Vyzdvihol, že vďaka prostriedkom z EÚ, bude mať župa školu s vynovenými priestormi a moderným materiálno – technickým vybavením, čo umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Vďaka projektu môžeme privítať v školskom roku 2019/20 všetkých záujemcov o moderné technológie v nových priestoroch školy.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2019/ 2020

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

4-ročné študijné odbory:
1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 7 žiakov
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. kolo:

  • 13. máj 2019 (pondelok) – prvý termín
  • 16. máj 2019 (štvrtok) – druhý termín

6. jún 2019 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok

II. kolo:

  • 18. jún 2019 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Imatrikulácie 2018/2019

20.12.2018 sa konali na škole imatrikulácie žiakov 1. ročníkov, čo znamená prijímanie týchto žiakov  do spoločenstva študentov SOŠIT. Žiaci vyšších ročníkov pripravili pekný kultúrny program a zároveň i zaujímavé súťaže, v ktorých žiaci 1. ročníkov preukázali svoju zdatnosť, bojovnosť a šikovnosť. Záver imatrikulácií ukončil Mikuláš, ktorý žiakom rozdal imatrikulačné stužky.

Video z akcie si môžete pozrieť TU.

Úspešný Andrej Oravec

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že spomedzi všetkých prihlásených študentov z 51 škôl BSK vybralo vedenie slovenských vývojárov aplikácií po viacerých postupových kolách len dvoch, ktorí pod vedením svojich vyučujúcich IKT ziskali 100% štipendium vo výške vyše 3.000 Eur na 5-mesačný študijný program (február – jún) iniciovaný priamo riaditeľom OŠMŠ BSK. Jedným z nich je práve náš študent, Andrej Oravec.

Vďaka tomu môžeme začať rokovania o užšej spolupráci so zakladajúcimi programátorskými spoločnosťami tejto platformy pri výbere budúcich programátorských talentov a stať sa partnerskou školou projektu Butterflyeffect.sk

Protidrogové prednášky

V dňoch 21.11. a 29.11. sa uskutočnili protidrogové prednášky na tému“ Pravda o drogách“, ktoré prezentovalo o.z.Slovensko bez drog.
Prednášky boli prezentované zaujímavou formou prostredníctvom p.Mgr.E.Botlíkovej , ktorá dala dostatok informácií na to ,aby sa ľudia dokázali rozhodnúť pre život bez nich.

Deň otvorených dverí s rádiom Regina

Dňa 5.9.2018 pripravila RTVS deň otvorených dverí s Rádiom REGINA.
Súčasťou programu bola i naša škola, ktorá prezentovala našu činnosť prostredníctvom humanorobota Nao (živý vstup do vysielania) a vodíkovm autíčkom H2AC. Školu prezentovali žiaci Tomáš Udvari, Peter Vajda pod vedením Mgr. Pékovej.
Pán riaditeľ SOŠIT Paed.Dr.Ján Sadloň s pánom županom Mgr.J.Drobom MBA, MA sa zúčastnili diskusie v živom vysielaní o modernom vyučovaní na školách.

Prezentácie tímových projektov – exhibícia

Dňa 21.6. 2018 sa pod záštitou Ing. Floriána Danka uskutočnil prvý ročník podujatia tímových projektov pre triedy 2.TI a 2.ME. Celá koncepcia tejto aktivity bola zameraná na cieľ, aby sa študenti oboch tried oboznámili s praktickým hľadiskom riešenia zadaného projektu a zároveň sa naučili pracovať v menšom tíme. Päť tímov v každej triede spracovalo projektovú dokumentáciu a vytvorilo praktický výrobok podľa fiktívnej objednávky zadávateľa zákazky, ktorý následne odprezentovali v deň exhibície rovnako ako svoju tímovú prácu.

Komisia v zložení štyroch členov posúdila kvalitu vyhotovenia a tímy si zmerali sily v dueloch. Po čiastkových hodnoteniach sa komisia zhodla na víťazných projektoch v oboch triedach.

Za triedu 2. ME zvíťazil projekt – Napäťový zdroj s reguláciou napätia pod vedením projektového manažéra Alexandra Kubáčka a členmi tímu – Jakub Ruttmár, Igor Kubát, Gabriel Kostka a Dominik Kovačič.

Za triedu 2. TI zvíťazil projekt – Odporová dekáda pod vedením projektového manažéra Adama Chvílu a členmi tímu – Ondrej Benkovský, Marek Marušinec a Michal Czére.

Študenti boli ohodnotení aj v kategóriach najlepšieho teamleadera, najprospešnejšieho tímu a najusilovnejšieho tímového hráča.

Celé podujatie bolo slávnostným vyvrcholením niekoľkomesačnej snahy študentov na predmete elektronika a elektrotechnické merania a bolo podporené aj zo strany rodičov, menovite pani Benkovskou, Hurajovou, Heizerovou, Uhríkovou, Novisedlákovou, Kovačičovou, Kolenčíkovou a pánom Štelzerom.

Veríme, že pilotný ročník Tímových projektov zožal úspech a študenti si odniesli radu zaslúžených ocenení, no predovšetkým množstvo praktických skúseností, ktoré využijú vo svojej budúcej praxi. Oceneným zo srdca gratulujeme!