Category Archives: Oznamy

Celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon.

Dňa 9.4. a 10.4.2019 sa konali v Auréliu- Zážitkovom centre celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré poriadala SEA- Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Žiaci našej školy Peter Krojer, Tamas Udvari / 2.MPS/, Peter Bedi a Marek Michalica /1.MPS/ sa týchto pretekov zúčastnili, preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli naši žiaci na peknom 7 mieste.

Kontrolný deň so županom

Dňa 27. marca 2019 sa uskutočnil kontrolný deň v našej škole, kde sa v súčasnosti realizuje projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava, kód NFP302020K036, ktorého cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektov Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou, rekonštrukciu interiéru, exteriéru a inžinierskych sietí. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno – technického vybavenia odborného teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa realizuje modeznizáciou dielní praktického vyučovania, odborných učební (strojového obrábania kovov, základy elektroniky, optické vlákna, CISCO dielňa, informatiky, telekomunikačnej techniky, silnoprúdovej techniky, počítačových sietí) spolu s kompletným zázemím, učební teoretického vyučovania a odborných laboratórií.
Kontrolného dňa sa zúčastnil župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, ktorý sa živo zaujímal o chod rekonštrukčných prác. Vyzdvihol, že vďaka prostriedkom z EÚ, bude mať župa školu s vynovenými priestormi a moderným materiálno – technickým vybavením, čo umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Vďaka projektu môžeme privítať v školskom roku 2019/20 všetkých záujemcov o moderné technológie v nových priestoroch školy.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2019/ 2020

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

4-ročné študijné odbory:
1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 7 žiakov
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. kolo:

  • 13. máj 2019 (pondelok) – prvý termín
  • 16. máj 2019 (štvrtok) – druhý termín

6. jún 2019 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok

II. kolo:

  • 18. jún 2019 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Imatrikulácie 2018/2019

20.12.2018 sa konali na škole imatrikulácie žiakov 1. ročníkov, čo znamená prijímanie týchto žiakov  do spoločenstva študentov SOŠIT. Žiaci vyšších ročníkov pripravili pekný kultúrny program a zároveň i zaujímavé súťaže, v ktorých žiaci 1. ročníkov preukázali svoju zdatnosť, bojovnosť a šikovnosť. Záver imatrikulácií ukončil Mikuláš, ktorý žiakom rozdal imatrikulačné stužky.

Video z akcie si môžete pozrieť TU.

Úspešný Andrej Oravec

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že spomedzi všetkých prihlásených študentov z 51 škôl BSK vybralo vedenie slovenských vývojárov aplikácií po viacerých postupových kolách len dvoch, ktorí pod vedením svojich vyučujúcich IKT ziskali 100% štipendium vo výške vyše 3.000 Eur na 5-mesačný študijný program (február – jún) iniciovaný priamo riaditeľom OŠMŠ BSK. Jedným z nich je práve náš študent, Andrej Oravec.

Vďaka tomu môžeme začať rokovania o užšej spolupráci so zakladajúcimi programátorskými spoločnosťami tejto platformy pri výbere budúcich programátorských talentov a stať sa partnerskou školou projektu Butterflyeffect.sk

Protidrogové prednášky

V dňoch 21.11. a 29.11. sa uskutočnili protidrogové prednášky na tému“ Pravda o drogách“, ktoré prezentovalo o.z.Slovensko bez drog.
Prednášky boli prezentované zaujímavou formou prostredníctvom p.Mgr.E.Botlíkovej , ktorá dala dostatok informácií na to ,aby sa ľudia dokázali rozhodnúť pre život bez nich.

Deň otvorených dverí s rádiom Regina

Dňa 5.9.2018 pripravila RTVS deň otvorených dverí s Rádiom REGINA.
Súčasťou programu bola i naša škola, ktorá prezentovala našu činnosť prostredníctvom humanorobota Nao (živý vstup do vysielania) a vodíkovm autíčkom H2AC. Školu prezentovali žiaci Tomáš Udvari, Peter Vajda pod vedením Mgr. Pékovej.
Pán riaditeľ SOŠIT Paed.Dr.Ján Sadloň s pánom županom Mgr.J.Drobom MBA, MA sa zúčastnili diskusie v živom vysielaní o modernom vyučovaní na školách.

Prezentácie tímových projektov – exhibícia

Dňa 21.6. 2018 sa pod záštitou Ing. Floriána Danka uskutočnil prvý ročník podujatia tímových projektov pre triedy 2.TI a 2.ME. Celá koncepcia tejto aktivity bola zameraná na cieľ, aby sa študenti oboch tried oboznámili s praktickým hľadiskom riešenia zadaného projektu a zároveň sa naučili pracovať v menšom tíme. Päť tímov v každej triede spracovalo projektovú dokumentáciu a vytvorilo praktický výrobok podľa fiktívnej objednávky zadávateľa zákazky, ktorý následne odprezentovali v deň exhibície rovnako ako svoju tímovú prácu.

Komisia v zložení štyroch členov posúdila kvalitu vyhotovenia a tímy si zmerali sily v dueloch. Po čiastkových hodnoteniach sa komisia zhodla na víťazných projektoch v oboch triedach.

Za triedu 2. ME zvíťazil projekt – Napäťový zdroj s reguláciou napätia pod vedením projektového manažéra Alexandra Kubáčka a členmi tímu – Jakub Ruttmár, Igor Kubát, Gabriel Kostka a Dominik Kovačič.

Za triedu 2. TI zvíťazil projekt – Odporová dekáda pod vedením projektového manažéra Adama Chvílu a členmi tímu – Ondrej Benkovský, Marek Marušinec a Michal Czére.

Študenti boli ohodnotení aj v kategóriach najlepšieho teamleadera, najprospešnejšieho tímu a najusilovnejšieho tímového hráča.

Celé podujatie bolo slávnostným vyvrcholením niekoľkomesačnej snahy študentov na predmete elektronika a elektrotechnické merania a bolo podporené aj zo strany rodičov, menovite pani Benkovskou, Hurajovou, Heizerovou, Uhríkovou, Novisedlákovou, Kovačičovou, Kolenčíkovou a pánom Štelzerom.

Veríme, že pilotný ročník Tímových projektov zožal úspech a študenti si odniesli radu zaslúžených ocenení, no predovšetkým množstvo praktických skúseností, ktoré využijú vo svojej budúcej praxi. Oceneným zo srdca gratulujeme!

BSK Tech Day 1.6.2018

Počas dňa detí sa žiaci II.ME 1.6.2018 zúčastnili v Refinery Gallery vo Vlčom Hrdle v Bratislave najväčšieho herno-technologického podujatia na Slovensku Y- Games.
Počas podujatia žiaci mali možnosť zúčastniť sa na prednáškach a absolvovať náučné workshopy zamerané na IT, hernú grafiku, programovanie a ďalšie aktivity.

Vstupenky poskytol BSK.

Stáž Pelhřimov

V dňoch 21.5.2018 až 25.5.2018 sa zúčastnili výmennej stáže žiaci SOUŠ IT: II.TI Ľuboš Drahoš, Adam Chvíla, II.MPS Jaroslav Drozd, Matej Košec, Robert Petrík, René Jambor v SPŠ a SOU Pelhřimove. Žiaci sa oboznámili s prácou na odbornom výcviku v SPŠ a SOU Pelhřimove. Vyskúšali si práce s Arduinom, prácu s dronom, navštívili firmu Agrostroj, mali celodenný výlet do mesta Telč a pozreli si Múzeum rekordov a kuriozít.
Na záver vyhodnotili stáž pomocou prezentácie.
Pedagogický dozor Mgr. Jozef Pék