Category Archives: Oznamy

Vízia premenená na skutočnosť

„Poklepkávanie základného kameňa obnovy našej školy“.

Dlhodobá vízia s rekonštrukciou našej školy sa stáva skutočnosťou a v najbližších 14 až 20 mesiacov sa splní želanie o obnove areálu školy na moderný stánok vzdelávania s heslom

“MODERNÁ ŠKOLA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ”

Prvý krok k naplneniu vízie sa  uskutočnil 16.5.2018 slávnostným „poklepkávaním kameňa“ rekonštrukcie a obnovy troch centier odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ poľnohospodárskej v Ivánke pri Dunaji na vysunutom pracovisku Zálesie.

V týchto troch školách (SOŠ poľnohospodárska, SOŠ IT a SOŠ potravinárska) sa začne obnova a rekonštrukcia škôl od 28.5.2018.

Počas slávnosti naši žiaci prezentovali SOŠIT humanorobotom NAO, vodíkovým autíčkom a Legorobotikov.

Úspešný Mladý tvorca 2018

V dňoch 26. apríla 2018 a 27.apríla 2018 sa občianske združenie ASIT zúčastnilo 26. ročníka podujatia Mladý tvorca na Job Expo 2018 v Nitre. ASIT o.z. sa spolu s partnermi predstavilo stovkám návštevníkov, ktorí prejavili záujem o oblasť informačných technológií. Sloganom tohtoročného podujatia, ktorý sprevádzal všetky aktivity bolo „Buď IN v IT!“.

V rámci podujatia Mladý tvorca 2018 mali záujemcovia o IT oblasť tiež možnosť porozprávať sa so zástupcami významných spoločností ako je ESET, T-Systems, Lenovo, Gopas, Powerplaystudio a WEZEO. Okrem súkromného sektora na Mladom tvorcovi mala zastúpenie aj stredná škola- Stredná odborná škola informačných technológií z Bratislavy( reprezentovali žiaci E.Mesároš, P.Vajda a D. Wsól pod vedením PaedDr.J.Sadloňa), ktorá prezentovala svoj úspešný IT projekt a humanoidného robota NAO.

 

Výsledky prijímacích skúšok 2018-2019 – konečné

Výsledky prijímacích skúšok – MPS

Výsledky prijímacích skúšok – TI 

Výsledky prijímacích skúšok – ME

H2AC Autíčka

Dňa 17.4. a 18.4. 2018 sa konali v Auréliu – Zážitkovom centre  vedy celoslovenské preteky autíčíek na vodíkový pohon „ H2AC“. Aj naši žiaci Erik Mesároš, Mário Goliáš, Peter Krojer a Tamás Udvari pod pedagogickým dozorom Carmen Valovičovou  sa tejto súťaže tak, ako minulý rok zúčastnili.

ZENIT2018 – WEBdevelopper

Návšteva pani rektorky policajnej akadémie Dr. h. c. doc. JUDr. Lucii KURILOVSKEJ, PhD

Dňa 16.3.2018 nás navštívila p. rektorka policajnej akadémie L. Kurilovská, ktorá spolu s vicerektorom kapt. M. Kordíkom prišla porozprávať našim žiakom o možnosti  ďalšieho štúdia na policajnej akadémii .Pani rektora veľmi pútavo rozprávala (a otvorene odpovedala na otázky žiakov)o policajnej akadémie s praktickými doplňovaním p.vicerektora M.Kordíka. Žiaci boli veľmi spokojní s prezentáciou, nakoľko niektorí uvažujú o ďalšom štúdiu na akadémii a to im  otvára nové  možnosti uplatnenia v ďalšom živote.

Primátor mesta Bratislava navštívil našu školu

Dňa 14.3.2018 nás navštívil primátor mesta Bratislavy Judr.Ivo Nesrovnal, ktorý sa živo zaujímal o našu školu, o technické vybavenie(hlavne o IT a Nao robota), o odbory ktoré vyučujeme na našej škole a mal stretnutie a diskusiu so žiakmi, ktorým priniesol na ochutnanie „Bratislavské rožky“ . Záverom zhodnotil, že škola má veľký potenciál a zaujímavú perspektívu ďalšieho uplatnenia našich absolventov sa na trhu práce.

 

Školské kolo SOČ

Dňa 16.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojili traja študenti. V kategórii Informatika súťažili títo súťažiaci:

 • Tomáš Silný, 4.MPS – Certifikačné programy v IT
 • Peter Silný, 4. MPS – Činnosti vykonávané nad sieťami

V kategórii Didaktické pomôcky súťažil:

 • Martin Sauberer, 4.ME s témou: Napäťový zdroj

Okrem súťažiacich sa na školskom kole predstavili aj študenti, ktorí si vybrali témy na budúcoročné kolo SOČ. V kategórii Didaktické pomôcky sa o účasť na okresnom kole SOČ v ďalšom školskom roku uchádzajú títo študenti:

 • Patrik Balaskó, 2.ME – Model inteligentnej elektroinštalácie
 • Nikolas Filip Parák, 2.ME – Grafer – hlasovací systém
 • Vanessa Janejová, 2.TI – Model automatizačného systému
 • Filip Uhrík,  2.TI – Model veterného parku
 • Nikola Panáková, 3.TI – Panel merania spotreby energie

V kategórii Elektronika a hardware sa do boja o postup zo školského kola zapoja študenti:

 • Tomáš Brezina, 2.MPS – CNC fréza
 • Linda Dobosová, 2.MPS – Elektronický plán školy
 • Filip Kollár, 2.MPS – Model výťahu
 • Ondrej Benkovský, 2.TI – RGB LED kocka
 • Adam Chvíla, 2.TI – Ultrazvukový radar
 • Jakub Gajdoš, 3.MPS – Model rakety s odpaľovacou rampou

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť a pripravené prezentácie. Držíme im palce pri realizácii a tešíme sa na výsledky ich práce na budúci rok.

Školské kolo súťaže SOČ pre rok 2017/2018 vyhral študent Martin Sauberer, ktorý postúpil do krajského kola. Srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších etapách súťaže!

Študuj s podporou SLOVENSKEJ POŠTY

Študuj s podporou SLOVENSKEJ POŠTY, a. s. študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY formou duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pracovisku zamestnávateľa. Je kombináciou teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Štúdiom študijného odboru 3795 K Klientsky manažér pošty získaš vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, o činnostiach poštovej banky a ďalších moderných službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

Slovenská pošta, a. s. ti počas štúdia ponúka:

 • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo na pobočke Slovenskej pošty, a.s.
 • odborné a praktické zručností priamo od zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. na pracoviskách praktického vyučovania Slovenskej pošty, a.s.
 • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov
 • poskytnutie pracovného odevu, obuvi a všetkých potrebných ochranných pracovných pomôcok
 • príspevok na stravu a internát
 • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania
 • bezplatnú lekársku prehliadku
 • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu
 • podnikové štipendium

Po úspešnom absolvovaní štúdia Ti Slovenská pošta, a. s. garantuje pracovné miesto.
Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš:

Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk, www.posta.sk
Tel.: 042/ 465 16 16 /Mobil: 0903 412 735

V prípade záujmu vyplň žiadosť.

 

Naši najlepší

Dňa 16. februára 2018 ocenil Juraj Droba – župan Bratislavského samosprávneho kraja najlepších žiakov škôl v pôsobnosti BSK. Za Strednú odbornú školu informačných technológií boli vybratí dvaja najúspešnejší žiaci – bratia Peter Silný a Tomáš Silný.

Sú žiakmi štvrtého ročníka v študijnom odbore 2682 K mechanik počítačových sietí. Počas celého štúdia dosahujú výborné výsledky na teoretickom aj praktickom vyučovaní. V každom ročníku prospeli s vyznamenaním. Sú veľmi skromní a cieľavedomí. Po ukončení štúdia v našej škole plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Aktívne sa zapájajú do akcií a súťaží organizovaných v škole – matematické súťaže, ZENIT. Majú úspešne absolvované dve skúšky Cisco Certified Network Associate – CCNA certifikácie (CCNA1: Úvod do sietí, CCNA2: Základy smerovania a prepínania).

Zapojili sa aj do mimoškolskej súťaže Junior Internet 2017, v kategórii APP. Túto súťaž organizovala Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave, kde získali Špeciálnu cenu dekanky fakulty za projekt Wastehunters. Súkromne sa zúčastnili aj ďalšieho projektu organizovaného FIIT, kde získal tiež cenu dekanky.

Blahoželáme k oceneniu našim žiakom, sme radi, že máme aj takýchto žiakov, ktorí robia na každom kroku len dobré meno škole.