Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2019/ 2020

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

4-ročné študijné odbory:
1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 7 žiakov
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. kolo:

  • 13. máj 2019 (pondelok) – prvý termín
  • 16. máj 2019 (štvrtok) – druhý termín

6. jún 2019 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok

II. kolo:

  • 18. jún 2019 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.