Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2021/ 2022

             SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. 

4-ročné študijné odbory:

  • 2 triedy: 2682 K mechanik počítačových sietí 44 žiakov
  • 1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 12 žiakov
  • 1 trieda: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 12 žiakov
  • 1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty 4  žiaci
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020  
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020  

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.