Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2018/2019

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2018/ 2019

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. Odbor sa otvorí pri minimálnom počte 8 žiakov.

Naša škola v školskom roku 2018/2019 otvára tieto učebné odbory:

4-ročné študijné odbory:

1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí – 30 žiakov
1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik  – 24 žiakov
1 trieda: 3795 K klientsky manažér pošty
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií  – 24 žiakov

TERMÍNY  KONANIA prijímacích skúšok – 1. kolo:

Prijímacie skúšky:

  • 1. termín – 14. máj 2018 (pondelok)
  • 2. termín – 17. máj 2018 (štvrtok)

1. jún 2018 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok.

TERMÍN KONANIA prijímacích skúšok – 2. kolo: 19. jún 2018 (utorok)

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.