Študuj s podporou SLOVENSKEJ POŠTY

Študuj s podporou SLOVENSKEJ POŠTY, a. s. študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY formou duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pracovisku zamestnávateľa. Je kombináciou teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Štúdiom študijného odboru 3795 K Klientsky manažér pošty získaš vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, o činnostiach poštovej banky a ďalších moderných službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

Slovenská pošta, a. s. ti počas štúdia ponúka:

  • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo na pobočke Slovenskej pošty, a.s.
  • odborné a praktické zručností priamo od zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. na pracoviskách praktického vyučovania Slovenskej pošty, a.s.
  • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov
  • poskytnutie pracovného odevu, obuvi a všetkých potrebných ochranných pracovných pomôcok
  • príspevok na stravu a internát
  • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania
  • bezplatnú lekársku prehliadku
  • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu
  • podnikové štipendium

Po úspešnom absolvovaní štúdia Ti Slovenská pošta, a. s. garantuje pracovné miesto.
Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš:

Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk, www.posta.sk
Tel.: 042/ 465 16 16 /Mobil: 0903 412 735

V prípade záujmu vyplň žiadosť.