Overenie odbornej spôsobilosti

Oznamujeme Vám, že v dňoch 01.06.2020 a 02.06.2020 SOŠ IT v Bratislave od 07.45 hod vykoná overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods.3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu študijného odboru:

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik

Žiaci sa zúčastnia skúšky podľa harmonogramu v priestoroch SOŠ IT – jedáleň
test podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 1 skupina + 2 skupina 01.06.2020
test podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020
ústna časť podľa harmonogramu 3 skupina 02.06.2020

Je potrebné dostaviť sa do školy 15. minút pre začatím skúšky.
K skúške je potrebné doniesť – potvrdenie od lekára (Prihláška na overenie…………………), rukavice, pero, poplatok za skúšku do ZRPŠ 15€.

Mgr. Jozef Pék

Podrobný harmonogram TU.