Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

POKYNY RIADITEĽA SOŠ informačných technológií K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „UVZ SR“) a predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácií.

Pokyny obsahujú v tri úrovne – zelenú, oranžovú a červenú.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy stredná škola a školský internát nemá žiadneho žiaka, či zamestnanca, u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“). Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka, alebo jedného prípadu u pedagogických zamestnancov.

Zelená fáza

 • Stredná škola a školský internát zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak do školy (príloha č. 1).
 • Prevádzka školy a školského internátu sa uskutočňuje so zaistenými hygienicko – epidemiologické opatreniami.
 • Pedagogickí zamestnanci strednej školy a školského internátu v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri výchovno – vzdelávacom procese (2 m).
 • Praktické vyučovanie (odborný výcvik) na pracovisku zamestnávateľa vrátane praktického vyučovania v duálnom vzdelávaní sa riadia aktuálnymi nariadeniami UVZ SR.
 • Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. “pendlerov”) dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

  Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského internátu vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a).

Škola zriaďuje ranný filter pri vstupe do budovy školy – meranie teploty pri vstupe do budovy.

Žiaci vstupujú do budovy školy jednotlivo, pri dverách (pri vrátnici) vo vestibule školy bude každému zmeraná teplota. Výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže zúčastniť žiak s maximálnou telesnou teplotou 37,2 ˚C.

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa týchto pokynov, časť Oranžová a Červená fáza.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy a školského internátu čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 • Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu  a podľa platných opatrení ÚVZ.
 • Je nutné dodržiavať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
 • Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Odporúča sa:

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
 • Povinná dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a v priestoroch budovy dezinfekčným prostriedkom.
 • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Podľa možností školy sa aktivity organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.
 • Prestávky medzi hodinami žiaci trávia v danej triede  alebo dielni odborného výcviku pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.
 • Osobitne upozorňujeme žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Zákaz používať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • V škole sú smetné koše , pri ktorých nie je nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

PRÍLOHY:
Príloha 1 – Oznam zákonným zástupcom a žiakom
Príloha 2 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia
(Microsoft Word verzia)
Príloha 2a – Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania
(Microsoft Word verzia)
Príloha 4 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka
alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy,
jazykovej školy alebo školského internátu

(Microsoft Word verzia)
Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
(Microsoft Word verzia)