Zásady správania sa žiakov na praktickom vyučovaní

Zásady správania sa žiakov na praktickom vyučovaní

Na odbornom výcviku sú žiaci povinní dodržiavať všetky všeobecné ustanovenia školského poriadku. Sú povinní dodržiavať opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia na pracoviskách, kde sa odborný výcvik uskutočňuje. Súčasne sa riadia školským poriadkom, správajú sa tak, aby reprezentovali dobré meno školy.

Povinnosti žiakov na všetkých pracoviskách odborného výcviku:

 1. Žiak je povinný zúčastňovať sa odborného výcviku podľa stanoveného rozvrhu. V prípade, že sa nemôže odborného výcviku z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť (jeden alebo viac dní), je povinný hlásiť majstrovi odbornej výchovy svoju neúčasť vopred alebo najneskôr do 24 hodín.
 2. Návštevy u lekára sú akceptované len tie, ktoré sú označené pečiatkou, dátumom, časom odchodu a podpisom ošetrujúceho lekára.
 3. Ospravedlnenia od rodičov sú akceptované len z vážnych rodinných dôvodov (max. 2 dni za polrok). V prípade zdravotných problémov prvé tri dni môže ospravedlniť zákonný zástupca (plnoletý žiak), štvrtý a ďalšie dni ospravedlňuje príslušný lekár.
 4. Žiak má počas odborného výcviku na zmluvnom pracovisku nárok na prestávku v celkovej dĺžke 30 minút.
 5. Žiak nesmie počas odborného výcviku vymeškať viac ako 10 % hodín odborného výcviku. V opačnom prípade je povinný si ich nahradiť v čase, kedy to určí majster odbornej výchovy. Ak tak žiak v určenom čase neurobí, pričom nebude spĺňať povinnosť odpracovaných hodín, bude z odborného výcviku neklasifikovaný, respektíve nebude pripustený na ústne maturitné skúšky.
 6. Žiak prichádza na pracovisko včas, a to 5 minút pre začatím jeho pracovnej doby.
 7. Žiakom sa zakazuje používať počas odborného výcviku mobilný telefón.
  Iná elektronika sa smie používať len so súhlasom majstra odbornej výchovy.
 8. Škola nezodpovedá za šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a väčšie sumy peňazí, ktoré žiak prinesie do školy alebo na zmluvné pracovisko.
 9. Žiak je priradený k majstrovi odbornej výchovy, ktorý mu zadáva úlohy a kontroluje ich plnenie. Na zmluvnom pracovisku je pridelený inštruktorovi.
 10. Žiak nosí predpísané pracovné oblečenie a pevnú obuv.
 11. Fajčenie na pracovisku a požívanie alkoholických a iných návykových látok je prísne zakázané.
 12. Ak žiak opustí pracovisko bez vedomia majstra odbornej výchovy, bude mu udelené výchovné opatrenie.