Školský poriadok

PDF Verzia TU! -> Školský poriadok 2013

 

Školský poriadok

Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií, Hlinícka 1 , Bratislava (SOŠIT) , v súlade s článkom 2 ods. 2.5. organizačného poriadku školy

vydáva

tento Školský poriadok SOŠ,

 

Článok I

Organizácia časového rozvrhu vyučovania

 

Teoretické vyučovanie a odborný výcvik v školskom zariadení:

 Vyuč. hodina                                    Čas                             Prestávka

1. hod.                                                7.45 – 8.30                 10 minút

2. hod.                                                8.40 – 9.25                 10 minút

3. hod.                                                9.35 – 10.20               20 minút

4. hod.                                                10.40 – 11.25             10 minút

5. hod.                                                11.35 – 12.20             10 minút

6. hod.                                                12.30 – 13.15             10 minút

7. hod.                                                13.25 – 14.10             40 minút

8. hod.                                                14.50 – 15.35             10 minút

9. hod.                                                15.45 – 16.30

 

Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných predmetov, najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín.

 

Odborný výcvik :

Začiatok 7.00 pre všetky ročníky a odbory

Prestávky :

8.50 – 9.00

10.00 – 10.30 (desiata)

12.00 – 12.10

13.00 – 13.15

 

Odborný výcvik končí nasledovne :

1. a 2. ročník o 13.00

3. a 4. ročník o 14.00

Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax v prevádzkach organizácií majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

 

Článok II

Riadenie a organizácia vyučovania

1. Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 6.30 hod. a zatvára sa o 7.50 hod. Počas vyučovania, odborného výcviku a prestávok do 13.00 hod. je uzavretá.

2. Žiakom sa zakazuje bez súhlasu učiteľa, majstra OV alebo riaditeľa opustiť od 7.50 hod. budovu školy. Žiak má v tomto čase k dispozícií v budove školy telefón, bufet, nápojový automat. Budovu školy môže opustiť len s podpísanou priepustkou vyššie spomenutými zamestnancami školy.

3. Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatia včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, nepovinných voliteľných predmetov, ktoré si zvolil. Žiak je povinný dodržiavať rozsah prestávok.

4. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín a rešpektovať  ho je povinný každý žiak a vyučujúci. Pri neskorom príchode do školy  (z dôvodu návštevy lekára, meškania dopravných prostriedkov, rodinných dôvodov a.i.) sa žiak na vrátnici preukáže žiackym preukazom, prípadne občianskym preukazom a žiackou knižkou. Len v tom prípade ho vrátnik pustí do šatne, na vyučovanie alebo odborný výcvik.

5. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, zákonný zástupca žiaka požiada triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľniť z jednej hodiny môže vyučujúci a majster odbornej výchovy, uvoľniť na 1 – 2 dni môže len triedny učiteľ (z teoretického vyučovania) alebo zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a na viac ako 2 dni  riaditeľ školy, v jeho neprítomnosti zástupcovia riaditeľa pre TV a OV. Všetky požiadavky na uvoľnenie z vyučovania je žiak povinný riešiť vopred a cez triedneho učiteľa. Každá absencia musí byť riadne ospravedlnená.

6. Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídané dôvody, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti najneskôr do 48 hodín triednemu učiteľovi a ak je neprítomný na odbornom výcviku, majstrovi, majsterke. Ospravedlnenie musí byť písomné a ak ide o viac ako 5 dní, musí byť potvrdené ošetrujúcim lekárom. Všetky ospravedlnenia musia byť zaznamenané v žiackej knižke alebo v zošite určenom len na ospravedlnenie.

7. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní nepretržite najmenej sedem dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy na podnet zástupcu riaditeľa školy alebo triedneho učiteľa písomne vyzve žiaka, ak je neplnoletý zákonného zástupcu, aby do dvoch pracovných dní od doručenia výzvy doložil dôvod svojej  (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne ho upozorní, že v opačnom prípade pre žiakovu neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní bude  žiak zo štúdia vylúčený,ak písomne neoznámi, že žiak zanechal štúdium.

8. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej výchovy na základe rozhodnutia odborného lekára o zdravotnom stave žiaka. Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho, pokiaľ nejde o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu v rozvrhu žiaka. Potvrdenie o zdravotnom stave predloží žiak triednemu učiteľovi v 1. septembrovom týždni školského roka.

9. Riaditeľ školy môže poskytnúť úľavy vo vyučovaní žiakom zaradeným do športových oddielov, ak sú ich tréningy alebo súťaže aj v čase vyučovania.

10. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy do ktorej sa žiak hlási na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.

11. Prerušenie štúdia môže riaditeľ školy povoliť na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.

12. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď bolo doručené škole jeho oznámenie o zanechaní štúdia.

13. Žiak posledného ročníka maturitných odborov do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety , ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

14. Ak žiak dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet  ktorý si na skúšku zvolil.

 

Článok III

Povinnosti a práva žiakov

 1. Každý žiak na našej škole má právo využívať všetky príležitosti na to, aby sa mohol rozvíjať fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach slobody a dôstojnosti. (Akékoľvek ponižovanie, šikanovanie zo strany spolužiakov má povinnosť oznámiť vedeniu školy, vyučujúcemu, majstrovi, vychovávateľovi alebo inému zamestnancovi školy).

2. Každý žiak má právo zvyšovať svoju všeobecnú kultúrnu úroveň, rozvíjať svoje schopnosti, vlastný úsudok, zmysel pre zodpovednosť.

3. Každému žiakovi je garantovaná sloboda myslenia, svedomia, viery sloboda názoru, sloboda prijímať informácie a myšlienky.

4. Každý žiak má právo študovať a v rámci študijného procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, materiály, športoviská, telocvičňu a odborné učebne v súlade s prevádzkovými podmienkami školy.

5. Žiak má právo zúčastniť sa kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, ktoré organizuje škola. Žiak, ktorému bolo za porušenie školského poriadku uložené disciplinárne opatrenie, sa uvedených podujatí zúčastní len so súhlasom riaditeľa školy.

6. Po príchode do školy alebo na odborný výcvik je žiak povinný prezuť sa, byť primerane čisto upravený. Do pridelenej skrine v šatni si neodkladá peniaze, mobil, cenné veci ani úbor na telesnú výchovu alebo veci ohrozujúce zdravie a majetok ostatných spolužiakov. Za poriadok a čistou v skrini zodpovedá sám žiak, je v jeho vlastnom záujme riadne ju zamykať.

7. Žiak má právo na prestávku v jej plnom časovom rozsahu. Počas malých prestávok sa žiaci zbytočne nezdržiavajú na chodbách.

8. Po zazvonení je žiak povinný byť na svojom mieste, a keď vstúpi do triedy vyučujúci, riaditeľ, zástupca riaditeľa, majster OV alebo iný zamestnanec školy, pozdraví sa vstaním. Žiak počas vyučovania, OV, neopúšťa svoje miesto, učebňu, dielňu, pracovisko, budovu školy bez súhlasu alebo výzvy učiteľa.

9. Žiak pri vyučovaní a na odbornom výcviku sleduje priebeh hodiny, nevyrušuje, neje, nepije, nežuje žuvačku, nezaoberá sa inými, s hodinou nesúvisiacimi aktivitami a riadi sa pokynmi vyučujúceho. Ak chce odpovedať, upozorní vyučujúceho hlásením sa.

10. Ak sa žiak nemohol zo závažných dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.

11. Žiak je povinný udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote a po skončení vyučovania uviesť ho do pôvodného stavu.

12. Žiak je povinný chrániť majetok školy. Je zakázané znečisťovať školský nábytok a steny, poškodzovať zariadenia učební, šatní a ostatných priestorov školy .

Vzniknutú škodu je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný bezodkladne nahradiť.

13.V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s predpismi BOZP, protipožiarnymi predpismi a laboratórnymi predpismi. Na školských kurzoch, exkurziách, výletoch a pod. sa žiaci riadia pokynmi učiteľa, bez jeho súhlasu sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta.

14. Zmenu bydliska, zvoleného ošetrujúceho lekára alebo iné zmeny základných osobných údajov je žiak, resp. jeho zákonný zástupca, povinný oznámiť triednemu učiteľovi do piatich pracovných dní.

15. Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne, nevyjadruje sa hrubo, chráni svoje zdravie aj zdravie svojich spolužiakov. Rešpektuje učiteľov,  spolužiakov a zamestnancov školy bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, etnickú príslušnosť alebo vierovyznanie.

16. Peniaze a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. Osobné veci

(odev, obuv, školské pomôcky a pod.) si môže dať žiak poistiť.

17. Triedny učiteľ určuje dvoch týždenníkov, ktorí sú zodpovední: za čistotu tabule, kriedu, iné učebné pomôcky, nahlásenie neprítomných žiakov, nahlásenie do 10 min. neprítomnosť vyučujúceho na hodine zást. riaditeľa, upozornenie učiteľa na zistené nedostatky, poškodenie (stratu)  školského majetku spolužiakom.

18. V školskej jedálni sú žiaci povinní dodržiavať poriadok. V školskej jedálni sa zdržujú len žiaci, ktorí sú riadnymi stravníkmi.

19. Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo obracať sa písomne na riaditeľa školy, štatutárneho zástupcu alebo na radu školy so svojimi pripomienkami, návrhmi alebo sťažnosťami.

20. Žiaci majú právo voliť si svojho zástupcu do rady školy a jeho prostredníctvom uplatňovať si svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko – pracovného života školy.

21. V škole je zakázané používať počas vyučovania mobilné telefóny,  prehrávače a veci, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov pri vyučovaní. Žiak pred začiatkom vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón, prehrávač a vec rozptyľujúcu pozornosť žiakov vypne a odloží do tašky. Je zakázané mať mobilný telefón a prehrávač počas vyučovacích hodín položený na lavici, v lavici, prípadne na okne triedy, alebo odbornej učebne. Je taktiež zakázané mať mobilný telefón a prehrávač počas vyučovacích hodín na opasku, vo vrecku, na šnúrke okolo krku a pod.

22. Nosiť alebo vodiť akékoľvek zvieratá je zakázané.

23. Žiakom nie je dovolené manipulovať so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku školy.

24. Žiak je povinný dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy.

 

Článok IV

Pravidlá hodnotenia žiakov a klasifikácia

1. Učiteľ, majster OV, vychovávateľ zabezpečia, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať rodič, resp. zákonný zástupca žiaka. Každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce.

2. O každej priebežnej klasifikácii sa vedie evidencia v klasifikačnom hárku. Zákonný zástupca žiaka má právo kedykoľvek nahliadnuť do klasifikačného hárku a po dohovore s vyučujúcim i do predpísaných písomných prác.

3. Žiak, ktorý na konci 2. polroka neprospel najviac z dvoch predmetov, môže robiť opravné skúšky len so súhlasom riaditeľa školy.

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa stupňom nedostatočný.

5. Ak žiak na konci školského roka neprospel z viac ako dvoch predmetov alebo neurobil opravnú skúšku, môže mu na jeho žiadosť riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka. U neplnoletého žiaka o opakovanie ročníka požiada jeho zákonný zástupca.

 

6. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s ostatnými pedagogickými zamestnancami a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

 

6.1. Známka zo správania stupeň 1 (veľmi dobré)

a)      žiak dodržiava školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, ojedinelé sa môže dopustiť menej závažných priestupkov

b)      neospravedlnená absencia žiaka max. 7 hodín

 

6.2. Známka zo správania stupeň 2 (uspokojivé)

a)      žiak sa  správa v súlade s ustanoveniami školského poriadku,

b)      žiak sa dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov,

c)      žiak sa dopustil závažnejšieho priestupku,

d)     neospravedlnená absencia žiaka 8-max. 21 hodín

 

 

6.3       Známka zo správania stupeň 3 (menej uspokojivé)

a)       žiak po udelení druhého stupňa klasifikácie správania sa dopúšťa závažnejších priestupkov,

b)      žiak sa dopustil závažného priestupku

c)       žiak má neospravedlnenú absenciu 22 max. 70 hodín

 

6.4.      Známka zo správania stupeň 4 (neuspokojivé)

a)      opakujúce sa závažné priestupky u žiaka,

b)      porušovanie právnych a etických noriem spoločnosti,

c)      výrazné porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ostatných osôb

d)     závažné previnenia, ktorými žiak ohrozuje výchovu ostatných žiakov,

e)      zámerné narúšanie činnosti žiackeho kolektívu,

f)       žiak má neospravedlnenú absenciu nad 71 hodín

 

Článok V.

Hodnotenie priestupkov voči  šk. poriadku podľa ich závažnosti

 

1. Menej závažné priestupky

1.1.  – neplnenie si povinností týždenníka

1.2.  – bezdôvodne neskoré príchody na vyučovaciu hodinu

1.3.  – nerešpektovanie pokynov vyučujúceho

1.4.  – nerešpektovanie pokynov službukonajúceho učiteľa

1.5.  – zabúdanie pomôcok na vyučovanie (žiackej knižky)

1.6.  – chýbajúce (nevhodné)  prezúvky

1.7.  – nevhodná úprava zovňajšku ( TV,OV )

1.8.  – vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty so spolužiakmi

 

2. Závažnejšie priestupky

2.1. –  úmyselná neúčasť na niektorých vyučovacích hodinách

2.2. –  svojvoľné bezdôvodné opustenie školy

2.3. –  prepisovanie známok v ŽK a klasif. hárku

2.4. –  klamstvo, podvod, falšovanie lekárskych potvrdení

2.5. –  používanie mobilného telefónu počas vyučovania

2.6. –  hrubé, vulgárne a arogantné správanie voči zamestnancom školy a spolužiakom

2.7. –  narušovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy

2.8. –  vyhadzovanie predmetov z okna

2.9. –  neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi ( nadávky, roztržky )

2.10.– zneužívanie internetu

2.11.– opakované menej závažné porušenie školského poriadku

 

3. Závažné priestupky

3.1. – útok na učiteľa ( zamestnanca školy )

3.2. – šikanovanie spolužiakov

3.3. – fyzické ublíženie sebe alebo iným spolužiakom

3.4. – vydieranie

3.5. – krádež

3.6. – úmyselné ničenie školského majetku

3.7. – fajčenie, užívanie alkoholu, drog v škole

3.8. – zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných       médiách

3.9. – nosenie do školy predmetov, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí ( zbrane, nože a pod. )

3.10.–fotografovanie, nahrávanie, videozáznam spolužiakov a vyučujúcich v priestoroch školy, rozširovanie týchto nahrávok medi spolužiakmi alebo na internete

3.11.– narušovanie výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie.

 

Článok VI

Opatrenia vo výchove

 Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy, za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, za záslužný alebo statočný čin.

 

1. Pochvala udelená triednym učiteľom, majstrom OV alebo vychovávateľom

a)      za veľmi dobrý prospech v prvom alebo druhom polroku

b)      za vzornú dochádzku 6-10 vymeškaných ospravedlnených hodín

c)      za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede alebo v skupine

d)     vzorné plnenie povinností na zmluvnom pracovisku

e)      za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy

f)       za dobrú reprezentáciu triedy alebo skupiny

 

2.Pochvala udelená zástupcom riaditeľa školy

a)      za výborný prospech –  prospel s vyznamenaním v prvom alebo druhom polroku

b)      za vzornú dochádzku 0-5 vymeškaných ospravedlnených hodín

c)      za dlhodobú svedomitú prácu

d)     za úspešnú reprezentáciu školy

e)      na návrh triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, zástupcu riaditeľa pre OV,TV za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy žiaka

f)       za záslužný čin pri záchrane ľudského života alebo majetku v ohrození

g)      za statočný čin

h)      za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľudom, verejné uznanie žiaka inou osobou alebo inštitúciu.

 

3. Pochvala udelená riaditeľom školy

a)      za výborný prospech – priemer 1,0 prospel s vyznamenaním za obidva polroky školského roka

b)      za vzornú dochádzku, 0 vymeškaných hodín v škole

c)      za úspešnú reprezentáciu školy ( 1.-3. miesto v okresnom a vyššom kole súťaže )

d)     za záslužný čin pri záchrane ľudského života alebo majetku v ohrození

e)      za statočný čin

f)       za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľudom, verejné uznanie žiaka inou osobou alebo inštitúciou

g)      na návrh zástupcu riaditeľa pre TV, OV za dlhodobú svedomitú prácu a vzorné správanie žiaka.

 

Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania ľudským právam, mravným hodnotám spoločnosti alebo ak žiak naruší činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie príslušnými pedagogickými zamestnancami školy.

 

4. Napomenutie triednym učiteľom alebo majstrom OV

a)      za opakované menej závažné priestupky (čl.V.ods.1) voči ustanoveniam školského poriadku.

b)      za 1-7 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v škole

 

5. Pokarhanie triednym učiteľom alebo majstrom OV

a)      za opakované menej závažné priestupky po predchádzajúcom napomenutí (čl.V.ods.1.)

b)      za závažnejší priestupok (čl.V.ods.2)

c)      za neospravedlnenú absenciu 8 – 21 hodín

 

6. Pokarhanie riaditeľom školy

a)      za opakované závažnejšie priestupky (čl.V.ods.2)

b)      za neospravedlnenú absenciu 22 – 50 hodín

 

7. Podmienečné vylúčenie žiaka zo štúdia

a)      za závažný priestupok (čl.V.ods.3)

b)      za neospravedlnenú absenciu 51– 70 hodín

 

Riaditeľ školy určí podmienečné vylúčenie na skúšobnú dobru, najdlhšie na jeden rok.

 

8. Vylúčenie žiaka zo štúdia

a)      ak sa žiak podmienečne vylúčený v skúšobnej dobe dopustí ďalšieho závažného previnenia,

b)      ak sa žiak ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní nepretržite najmenej sedem dní a nemá ospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní ani neoznámi škole zanechanie štúdia ( podľa článku II ods. 7 školského poriadku ),

c)      za viac ako 71 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v škole.

 

Vylúčenie žiaka zo štúdia vykoná riaditeľ školy rozhodnutím v správnom konaní

 

Uloženie napomenutia, pokarhania a podmienečného vylúčenia zo štúdia sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. Opatrenia vo výchove udelené resp. uložené neplnoletému žiakovi škola oznamuje zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

 

Článok VII

V škole je zakázané

V súlade s platnými právnymi normami je v priestoroch školy a na školských akciách prísne zakázané:

1. Akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek  činnosť, ktorá

môže spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu na zdraví,

2. Propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus alebo iné druhy intolerancie a xenofóbie,

3. Prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce život a zdravie,

4. Prechovávať, užívať, predávať, poskytovať návykové látky (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá),

5. Propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,

6. Agresívne chovanie a iné úmyselné konanie ohrozujúce zdravia a život sebe a iným osobám a majetok školy ,

7. Úmyselné poškodzovanie a ničenie majetku školy, vecí spolužiakov a zamestnancov školy.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenie

1. Školský poriadok nadväzuje na školský zákon a platné školské predpisy, upravuje organizáciu vyučovania, hodnotenie žiakov, ich práva a povinnosti počas vyučovania.

2. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a  rade školy. Jeho  ustanovenia  sú záväzné pre všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov.

3. So školským poriadkom oboznámia žiakov triedni učitelia na triednických hodinách, vždy na začiatku školského roka.

Školský poriadok majú k dispozícii žiaci a pedagogickí zamestnanci u zástupcov riaditeľa a na sekretariáte riaditeľa.

4. Školský poriadok možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, ktoré podpíše riaditeľ školy.

5. Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania riaditeľom SOŠIT a účinnosť od 1. septembra 2013.

6. Nadobudnutím účinnosti tohto šk. poriadku stráca platnosť školský poriadok  SOŠIT vydaný 31.8.2009.

 

Paed.Dr. Ján Sadloň

riaditeľ

Bratislava 31. augusta 2013