Voľné pracovné miesta

 1. Pracovné miest: Sociálny pedagóg 
  Kvalifikačné predpoklady:   VŠ II. Stupňa
  Požadované doklady: diplom o vzdelaní, žiadosť o prijatí do PP
  Iné požiadavky, predpokladaný nástup: 01.10.2020 , plný pracovný úväzok
 1. Pracovné miesto: Psychológ, školský psychológ
  Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. Stupňa
  Požadované doklady,  diplom o vzdelaní, žiadosť o prijatí do PP
  Iné požiadavky: predpokladaný nástup: 01.10.2020, polovičný pracovný úväzok

Škola: Stredná odborná škola informačných technológií
           Hlinícka 1
           831 52 Bratislava

Kontakt:    J. Neubrandtová
                 mzdy@sositba.sk
                 tel.: 02/44885001