28.5.2021 Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14 Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava, ako verejný obstarávateľ na predmet zákazky s nízkou hodnotou pod názvom „Moderné vzdelávanie pre prax – IKT vybavenie, fotoaparát“, Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).