Budova škola

Budova škola

 

Dni otvorených dverí SOŠIT- november 2017

V dňoch 20.11.2017-21.11.2017 sa uskutočnili dni otvorených dverí na SOŠ informačných technológií. Počas týchto dní si mohli žiaci ZŠ a ich rodiča popozerať priestory školy, stretnúť sa s pedagógmi a vedením školy, kde sa oboznámili s odbormi, ktoré sa na škole vyučujú. Mali možnosť nahliadnuť aké vybavenie sa na škole nachádza a ako s nim vedia žiaci pracovať. Škola mala pripravený i sprievodný program v podobe prezentácie prezidenta o.z.Asit p. Terezku s množstvom súťaží ako napr. stavanie 3D puzzle, preteky legorobotických autíčok ovládaných pomocou mobilnej aplikácie. Zahájenie podujatia zabezpečili p. lng. Zimek zo SOPK a p. Mgr. Lasz generálny sekretár APZ ako zástupcovia spolupracujúcich organizácií. Veľký záujem už tradične bol o humanorobot NAO, ktorý sa s návštevníkmi aj “porozprával” a ukázal šikovnosť žiakov v jeho programovaní a taktiež vodíkové autíčko na alternatívny pohon. Úspešnosť podujatia dokumentuje aj počet návštevníkov DOD, ktorý sa vyšplhal na číslo 150.

VEDECKÁ KONFERENCIA „HISTÓRIA, SÚĆASŤNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ELEKTROTECHNIKY NA SLOVENSKU“

V dňoch 27.- 28.9.2017 sa žiaci našej školy Mészáros Erik, Mesároš Erik, Gajdoš Jakub, Wsól Dominik a Sauberer Martin pod vedením PaedDr.J.Sadloňa a Bc.F.Cedulu zúčastnili na vedeckej konferencií na tému „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“.

Žiaci tu mali možnosť zúčastniť sa na rôznych prednáškach na tému elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky. Na konferencií bol vyhradený priestor aj pre žiakov na tému Technické školstvo – otvorená brána pre mladých, kde mali možnosť odprezentovať svoje projekty. Konferencia sa konala pod záštitou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene a výboru Svetovej energetickej rady. Bola usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej učebnice elektrotechniky na Slovensku a 80. výročia založenia prvej slovenskej vysokej školy technickej – STU v Bratislave. Sprievodným programom bola návšteva historického centra B. Štiavnice a exkurzia slovenského banského múzea.

stáž v Pelhřimově 2017

V dňoch 19.6.2017 až 23.6.2017 sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy výmennej stáže v Pelhřimove. Naši žiaci tam nadobudli nové skúsenosti a praktické zručnosti.

stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou

V dňoch 4.- 9.6.2017 sa žiaci našej školy Dominik Wsól, Nicolas Podmajerský, Jakub Gajdoš, Erik Mesároš, Michal Varchola, Peter Vajda zúčastnili výmennej stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou.

Pracovali na elektrických inštaláciách, pripojovali elektrické predmety, merali činnosť na točivých strojoch, vyskúšali si zapojenia na modulových zariadeniach Lucas Nülle, pripojovali kábelové vedenia NN a kábelové spojky.

Zúčastnili sa exkurzií:  na rozvodne Dasný, letiska v Českých Bedejoviciach, mesta Český Krumlov, Techmánia Science Center – Plzeň, ZOO Hluboká nad Vltavou.

Prezentáciu zo stáže si môžete pozrieť/stiahnuť – TU.

súťaž H2AC

Dňa 26.4. a 27.4.2017 sa naši žiaci Mário Goliaš, Erik Mesároš, Filip Parák a Peter Vajda zúčastnili celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl  v Bratislave v zážitkovom centre vedy Aurelium v pretekoch autíčiek na vodíkový pohon „ H2AC“.

Celoštátna SOČ 2017

Dňa 27.4.2017 sa naši žiaci Jakub Gajdoš a Dominik Wsól zúčastnili celoštátnej prehliadky žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti. V kategórii „Tvorba učebných pomôcok, didaktická technika“ so svojim exponátom „FUSOR – Fúzny reaktor“ v celoslovenskej konkurencii obsadili 3.miesto.

 

SkillMe

Naša škola sa zúčastnila medzinárodného projektu SkillMe pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu, kde naši žiaci riešili v rámci kurzov tieto zadané úlohy:

  1. čítanie technickej dokumentácie – elektro
  2. systém strojového videnia

Cieľom vzdelávania bolo zvládnutie samostatného čítania a navrhovania elektro dokumentácie a predvedenie funkčnej vzorky systému strojového videnia – Kamerový senzor Cognex IS2000. Strojové videnie je optický, elektronický systém, ktorý má schopnosť automaticky zachytiť obraz objektu a tento aj ďalej spracovávať. Vzdelávanie bolo realizované formou prezentácie a praktickej ukážky so záverečným testom a úspešní absolventi získali certifikát. Účastníci vzdelávania absolvovali  jednotlivé  témy so 100% účasťou.

Cieľovou skupinou vzdelávania boli žiaci našej školy a zamestnanci firiem s ktorou naša škola má spoluprácu. Celý priebeh vzdelávania trval 33 vyučovacích hodín v termíne od 8.3.2017 do 4.5..2017.  Na záver sa uskutočnil hodnotiaci test, kde žiaci a zamestnanci preukázali svoje vedomosti.

Úspešnosť testov, ktorý mal 20 otázok bol v priemere 87%.

V prvom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 16 žiakov našej školy.
V druhom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 9  zamestnancov firiem.

Návšteva sponzora Fujikura

Dňa 13.4.2017 návštívili našu školu zástupcovia firmy Fujikura, pán David Parry z Anglicka, riaditeľ HEIZER OPTIK pán. Szabolcs Heizer a odovzdali nám dar – optický zvárací prístroj Fujikura v hodnote 4415€ na výučbu. Je to ďalší dobrý príklad spolupráce zamestnávateľov a školy.

 

 

Za priamu ukážku zaradenia nových technológií do vyučovacieho procesu ešte raz vďaka.

 

Erasmus+ 2017

Junior Internet

V súťaži Junior Internet bola práca našich žiakov III. MPS triedy, Tomáša Silného, Petra Silného a Adama Petnucha,  posudzovaná v rámci prvého kola 12. ročníka súťažnej konferencie. Odborná hodnotiaca komisia súťaže  odporučila projekt na postup do finále súťaže. Žiaci prezentovali prácu na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v dňoch 31. 3. 2017  a 1. 4. 2017 a získali Špeciálnu cenu dekana fakulty. Blahoželáme k úspechu