SOŠ
informačných
technológií Bratislava


Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre elektrotechniku a IT


Budova školy

Škola má dlhoročnú tradíciu a množstvo úspešných absolventov. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami. Rôznorodosť školských a mimoškolských aktivít stavia školu do popredia v odbornom vzdelávaní. Samozrejmosťou je jazyková vybavenosť a preto vyučujeme anglický jazyk štandardnou formou, na workshopoch v rámci lekcií odbornej terminológie a taktiež aj na samostatných krúžkoch konverzácie. Nezabúdame ani na pohybovú aktivitu našich žiakov prostredníctvom kurzov na ochranu človeka a prírody, lyžiarskeho kurzu a plaveckého kurzu, ktorý naši študenti absolvujú v Taliansku.


Prečo IT?

Informačné technológie sú jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. IT sú dnes neodmysliteľnou súčasťou činností nášho každodenného života vo všetkých oblastiach.

Prečo práve my?

Vyučujeme v oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií a programovania. Sme jediná IT stredná škola v Bratislave a okolí. Okrem teórie poskytujeme študentom aj potrebnú prax.


V čom sme lepší ako gymnázium?

Poskytujeme technické vzdelanie v odbore informačných technológií. Disponujeme niekoľkými laboratóriami výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe.

Čo o nás hovoria odborní partneri?

Ak sa doteraz sústreďoval vývoj v oblasti IT na stolné počítače a zvyšovanie ich kvality, teraz sa uberá iným smerom. Škola prechádza neustálymi zmenami s cieľom dosahovať najvyššiu kvalitu vo výučbe a príprave študentov pre budúce povolanie.

Promo video

Naša škola vznikla v roku 1950 ako Odborné učilište štátnych pracovných záloh, neskôr sa názov zmenil na SOU spojov, ďalej SOU pôšt a telekomunikácií a v súčasnosti sa volá Stredná odborná škola informačných technológií. Od 1.9.2012 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie.

Zriaďovateľ

Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti poskytuje úplné stredné vzdelanie v študijných odboroch dennej formy štúdia. Absolventi našej školy majú široké uplatnenie v praxi: telekomunikáciách, vo firmách zaoberajúcich sa výpočtovou technikou, poštách, bankách, administratíve, súkromnom sektore. Škola spolupracuje so zamestnávateľmi najmä pri zabezpečovaní praktického vyučovania. Ku skvalitneniu prípravy a vzdelávania prispieva aj medzinárodná spolupráca so školami obdobného zamerania.

Cesta k nám

Bratislava – mestská časť Rača je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava III. Rača bola do roku 1946 samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf. Leží na východnom úpätí Malých Karpát a svojimi bohatými vinohradníckymi tradíciami patrí k najznámejším územiam. (sk.wikipedia.org)

Naši partneri

Pracoviská odborného výcviku v škole sú dobre materiálne vybavené. Škola je členom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a ASIT-u. Spolupracujeme s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Praktické vyučovanie pripravuje kvalifikovaných pracovníkov. Využíva najnovšie poznatky a metódy vyučovania s dôrazom na vedomosti získané na teoretickom vyučovaní. Uskutočňuje sa v dielňach a odborných učebniach SOŠ IT a v prevádzkach zamestnávateľov.

Dotácie

Projekty sa realizujú vďaka podpore
z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Úsek teoretického vyučovania zabezpečuje výučbu všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pre študentov denného štúdia podľa štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Školské vzdelávacie programy sa aktualizujú v súvislosti s novými poznatkami vedy a techniky a zohľadňujú sa aj požiadavky budúcich zamestnávateľov.