Čo je u nás
nové?


2. kolo
prijímacieho konania

Termín druhého kola je 20. júna o 8:00 na obsadenie voľných miest pre žiakov prvého ročníka šk. roka 2023/24 v odboroch:

2697 K mechanik elektrotechnik: 2 miesta

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií: 6 miest

2682 K mechanik počítačových sietí: 0 miest

Prieskum trhu

Na našom školskom internáte, telocvični aj v kuchyni potrebujeme vymeniť v ističových skriniach, ističe jednopólové 152ks, ističe trojpólové 10ks, Vypínače 6ks, prúdove chrániče 152ks, prepojovacie listy , Din lišty, CYKY-J 5x2,5, žľaby 30bm. Obhliadka je nutná!

Telefón: 02/44885001 (správca budovy p. Pekárek).

Harmonogram
maturitnej skúšky 

Slávnostná zahájenie ústnej formy internej časti MS
bude 22. mája 2023 o 7.30 hod. v jedálni školy.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení
bude 26. mája 2023 o 11.00 hod., taktiež v školskej jedálni.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 20. apríla (štvrtok) o 15:30 v kmeňových triedach.

Celoslovenské
preteky autíčok
na vodíkový pohon

V dňoch 12.4. a 13.4. sa v Auréliu - Zážitkovom centre konali celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré usporiadala SEA - Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Našu školu reprezentovali žiaci Alexandra Holečková 2.ME, Natália Marková 2.TI, Márk Vida 3.MPSA, Adam Čalava 1.MPSA a Samuel Čalava 4.MPS. Žiaci preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli žiaci na peknom 5. mieste.

Viac...

Deň otvorených dverí 

Dňa 28. februára 2023 sa otvorili brány pre záujemcov a zvedavcov  o našu školu. Pripravili sme im bohatý program (modelovanie na 3D tlačiarňach, súťaže v lego autíčkach, elektrické a vodíkové autíčka, prezentácia ZSE a.s.) spojený s prehliadkou priestorov školy.

Navštívilo nás viac ako 70 žiakov základných škôl v doprovode svojich rodičov, ktorí sa veľmi živo zaujímali o všetky aktivity školy a študijné odbory. Počas dňa sa mohli zvedavci pripojiť aj online, kde mali možnosť komunikovať s pedagógmi a žiakmi školy.

Veríme, že sme im pomohli v ich budúcej voľbe a v septembri 2023 sa znova uvidíme.

Viac...

Exkurzia
Osvienčim a Krakov

V dňoch 9. a 10. februára navštívili naši študenti v sprievode
Mgr. Hamarovej, Mgr. Tarabčákovej a Mgr. Tóthovej
pri príležitosti pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia Poľsko,
z ktorého prinášame aj krátke zamyslenie.

Viac...

Verejné obstarávanie
na dodanie
potravinárskeho tovaru

Oznámenie o zámere uskutočniť verejné obstarávanie na dodanie potravinárskeho tovaru vo finančnom limite zákazka s nízkou hodnotou: Naša škola vykoná v dňoch 23. 1. 2023 až 27. 1. 2023 verejné obstarávanie na dodanie potravinárskeho tovaru.

Predmetom plnenia je:

1. Ovocie a zelenina.

2. Základné potraviny a mrazené výrobky.


Odovzdávanie
novej učebne 

28.6.2022 bola slávnostne odovzdaná do užívania
za prítomnosti zástupcov firmy Dell
a Bratislavského samosprávneho kraja učebňa č. 114.

Vďaka rozvíjajúcej sa spolupráci s našou školou sa firma  Dell rozhodla prerobiť pôvodnú učebňu na modernú triedu vybavenú najnovšími technológiami. Vymaľovali ju, kúpili nový nábytok a vybavili Dell systémami, ktoré žiakom pomôžu pri štúdiu. 

Firme DELL ďakujeme

Fotodokumentácia

Reportáž Dennik N


Prepájame vzdelávanie
s trhom práce 

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol 12. januára 2023 slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja.

Tlačová správa

Bratislavský kraj.sk

Bratislavské noviny

Reportáž TA3

Reportáž TV JOJ

Foto

Imatrikulácie

20. 12. 2022 sa na škole konali pre žiakov prvých ročníkov imatrikulácie. Úvod patril kultúrnemu programu a potom žiaci predviedli svoju zdatnosť a šikovnosť. Na záver tejto slávnosti zložili sľub a obdržali imatrikulačné stužky.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 8. decembra (štvrtok) o 15:00 v kmeňových triedach.

Župné vianočné trhy

Príďte na vianočnú kapustnicu, kúpte si rybu či vianočný darček z dielne domovov sociálnych služieb a stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Vianočné koledy a piesne v podaní študentov Hudobného konzervatória obohatí bohatý kultúrny a divadelný program pre deti.

Viac...

Stužková

19. november sa stal pre našich budúcich maturantov peknou príležitosťou pripraviť stužkovú slávnosť ako poďakovanie svojim rodičom za ich trpezlivosť a výchovu. Nemálo vďaky sa ušlo aj našim vyučujúcim a vedeniu školy, v atmosfére skvelej zábavy, pohostenia a hudby.

Vážime si Vašu priazeň, želáme všetko dobré a držíme Vám palce!

Viac...

Súťaž
odborných vedomostí
v Nižnej

Adam Marian Verníček  (III.ME) a Filip Kapsz (VI.ME)

Pod vedením m.o.v. Františka Cedulu sa zúčastnili  15.novembra 2022  XVI.ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností so zameraním na oblasť silnoprúdovej techniky v Nižnej.

Súťažiacim gratulujeme k umiestneniu.

Viac...

Informatická súťaž

Dňa 10.11.2022 sa  naši študenti zúčastnili celoslovenskej súťaže v informatike.
Aj v 16. ročníku sme mali na škole víťazov:

1. miesto: Šimon Gajanec a Martin Valent (percentil 92,23)
2. miesto: Leoš Czinege (percentil 89,09)
3. miesto: Tomáš Synák (percentil 79,03)

Gratulujeme!

Trenčianske
robotické dni

Dňa 10.11.2022 sme sa zúčastnili súťaže Trenčianske robotické dni, kde sme sa zapojili do dvoch súťažných kategórií, Follower Easy a Follower Har.

Viac...

Celoslovenské preteky RC modelov áut 

Dňa 5.11.2022 sa  žiaci  Mark Vida (3.MPSB), Samuel Čalava (4.MPS) , Adam Čalava (1.MPSA)  spolu s vedúcou krúžku Bc. Valovičovou zúčastnili pretekov vodíkových autíčok vo Zvolene.

Túto súťaž poriadala Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene. Žiaci sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Viac...

Vzdělání
a řemeslo 2022

V dňoch 2.11. 5.11.2022 sme sa zúčastnili  na pozvanie SOŠE COP v Hlubokej n/V celoštátnej školskej výstavy “Vzdělání a řemeslo 2022“, kde sme sa prezentovali ako škola na výstavisku v Č. Budejoviciach s  medzinárodnou spoluprácou pri výmenných stážach so štyrmi partnerskými školami.

Súčasťou boli aj spoločné jednania o výmenných stážach v tomto školskom roku a konferencia o energetike

Viac...

Deň župných škôl

Stredné školy v pôsobnosti bratislavského kraja sa po roku opäť odprezentujú. Cieľom akcie je podať žiakom deviatych ročníkov pomocnú ruku a uľahčiť im rozhodovanie pred podávaním prihlášok na stredné školy. Podujatie sa bude konať 7. októbra v nákupnom centre Bory Mall.

Viac...

Náhradné a opravné maturitné skúšky 

budú 21.  septembra 2022 (streda):
Slovenský jazyk a literatúra  o 8.00.hod., TČOZ od 9.00 hod

a 22.  septembra 2022tvrtok):
Anglický jazyk od 8.00 hod. 

Oznámenie o vyhlásení
súťaže na bufet

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 9. septembra o 15:00 v jedálni školy.
Následne sa rodičia v sprievode triednych presunú do kmeňových tried.

Otvorenie školského roka 2022/23

Zahájenie školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022.

Nástup žiakov je nasledujúci:

Pri nástupe je potrebné predložiť svojim triednym
vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19
(alebo ho odoslať prostredníctvom agendy Edupage).

Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a veľa úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie
o vyhlásení súťaže

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Varovanie ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nekontrolovaným a nadmerným užívaním paracetamolu.

Viac...

Festival energie

Žiaci našej školy sa zúčastnili prezentácie našej školy na akcii,
ktorú usporiadala ZSE pod názvom
FESTIVAL ENERGIE v Piešťanoch dňa 24.6.2022.

S našou elektrickou formulou sme získali
v kategórii cena sympatie tretie miesto.

Biliardový
turnaj na škole

1. miesto: Roland Reinold, 3.mei
2. miesto: Adam Kráľovič, 2.mpsa
3. miesto: Peter Hollý, 3.me

Komisionálne
skúšky

Z predmetu TSV prebehnú dňa 25.8.2022 od 9:00 hod
Z ostatných predmetov dňa 26.8.2022 od 8:00 hod.

Erasmus Hluboká nad Vltavou 5.6._18.6.2022.pdf

Výmenná stáž

V dňoch 5.6. - 18.6.2022 sa 3 žiaci II. ME a 3 žiaci II. MPSA zúčastnili výmennej stáže v meste Hlboká nad Vltavou cez projekt Erasmus+
pod vedením majstrov odborného výcviku
Mgr. Jozefa Péka a Mgr. Mareka Ivana.Oddelenie školstva BSK ďakuje všetkým študentom za účasť na oceňovaní najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022. Medzi ocenenými nechýbala ani naša škola.

Preteky
GreenPower

Naši žiaci sa zúčastnili dňa 11. 6. na pretekoch GreenPower Slovensko
v Dlhej pri Trnave, kde sa umiestnili na 3. mieste.

Viac...


Školské kolo
online šachu

1. miesto: Samuel Zvardoň, 3.mps
2. miesto: Oliver Kuchťák, 3.mei
3. miesto: Martin Masný, 1.mpsb


Antigénové samotesty
pre šk. rok 2022/2023 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac...

Strata pečiatky školy

Dňa 23.05.2022 bola oznámená strata pečiatky školy,

text pečiatky:  Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava,-1 ,  (modrá farba, obdĺžnikový tvar).

Stredná odborná škola informačných technológií oznamuje, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 23.05.2022 . Prípadné zneužitie tejto pečiatky prosíme bezodkladne oznámiť na sekretariát alebo vedenie školy.

Harmonogram
maturitnej skúšky 

Slávnostná zahájenie ústnej formy internej časti MS
bude 30. mája 2022 o 7.30 hod. v jedálni školy.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení
bude 3. júna 2022 o 11.00 hod., taktiež v školskej jedálni.

Viac...

IT Fitness test 2022

Počas mája naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Gabriel Pajchl – 1.mpsb, 100.0% (1h:19m:47s)
2. miesto: Tomáš Synák 1.mpsa, 88.0% (0h:59m:17s)
3. miesto: Filip Dovály 2.mpsb, 84.0% (1h:12m:39s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Študentský parlament 

spolu so žiakmi a koordinátorkou Bc. Carmen Valovičovou
sa rozhodli skrášliť okolie školy a v termíne 16. – 19.mája
upravili átrium školského areálu.

Viac...

Maturitná skúška

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
prebehne 16. a 17. mája 2022 podľa harmonogramu
a zloženia členov jednotlivých komisií nasledovne:

2697 K mechanik elektrotechnik (IV.ME)

2682 K mechanik počítačových sietí (IV. MPS)

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií (IV.TI)

Preteky RC
vodíkových áut

3. a 4.mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili
celoslovenských pretekov RC vodíkových áut v Bratislave.
Umiestnili sa na 4. mieste a v kategórií dizajn získali 1. miesto.

Viac...

Výmenný pobyt

našich žiakov druhého a tretieho ročníka odboru mechanik počítačových sietí s partnerskou Střední školou teleinformatiky Ostrava-Poruba v dňoch 13.-26. marca 2022 pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Péka v rámci projektu Erasmus+

Viac...

Školské kolo SOČ 

Zapojením svojich projektov do  Stredoškolskej odbornej činnosti sa aj naši študenti presvedčili o tom, že od nápadu až po jeho realizáciu je veľa námahy. No dokázali nám, že  výsledky stoja za to.

1. miesto: Peter Krútil, 1.mpsb (Herný automat)
2. miesto: Adrián Stacha, 3.ti (Dron a jeho využitie)
3. miesto: Viliam Mlynek, 3.mps (CNC klávesnica)

Víťazné projekty postupujú na krajské kolo a taktiež budú zapojené do celoslovenskej súťaže Junior internet.
Blahoželáme!

Viac...

Počty žiakov do prvých ročníkov

Termíny konania prijímacích skúšok:

I. termín:    2 . – 3. máj 2022 (pondelok, utorok)

II. termín:  9. – 10.  máj 2022 (pondelok, utorok)

termín prijímacích skúšok (druhé kolo): 21.6.2022.


Študenti 

maturitných tried mali v našich priestoroch možnosť 9. februára  absolvovať  prednášku Ing. Romana Hrušku, LL.M., MBA z Paneurópskej vysokej školy na tému: Tvorba úspešnej webstránky alebo eshopu

Spolu úspešnejší

Do tohto projektu sme sa zapojili v období október – december 2021  a s projektom doučovania pokračujeme aj v tomto roku – od 17. januára do 17. júna 2022.

Jeho úlohou je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie. 

Viac...

Ocenenie MH SR 

 Našu školu v SOČ mimo iných reprezentovali aj študenti 4. MPS triedy, Martin Bagačka a Roman Štofa, ktorí vytvorili unikátny projekt, webstránku Electrum. Ich práca zaujala aj ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ocenilo prínos tohto projektu a našich študentov odmenilo čestným diplomom a vecnými cenami.   Viac...

Pravda o drogách

V dňoch 11. 1. a 14. 1. 2022 sa uskutočnili prednášky „Pravda o drogách“, kde sa žiaci dozvedeli o škodlivosti drog a dostali netradičný pohľad na túto tému. Žiaci po skončení mohli zhodnotiť prednášku, čo sa im veľmi páčilo.

Viac...

Kalokagatia

Naša škola sa prihlásila do tohto projektu, organizovaného v spolupráci s BSK. Zučastnilo sa ho 65 žiakov našej školy, najlepši z nich bol Hollý Peter, 3.ME, ktorý obsadil druhé miesto z cca 400 učastníkov vrámci Bratislavského kraja.   Viac...

Deň otvorených dverí

bude online, 23. novembra, od 8.00 hod. do 15.00 hod.

SELFIE - Objavujeme digitálny potenciál svojej školy

SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy. 

Imatrikulácie

prvákov sa uskutočnia dňa 12. novembra po veľkej prestávke.

Deň župných škôl

prebehol v piatok 8. 10. 2021 na druhom poschodí obchodno-nákupného centra Nivy. Predstavilo sa viac, ako päťdesiat stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. My sme samozrejme nechýbali.

Viac ...

Prezentácia na základných školách

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami sa kolegovia Ing. Florián Danko a Ing. Peter Rybár podujali priblížiť našu školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ. O atraktívne pokusy a technologické vymoženosti z nášho portfólia bol veľký záujem. O tom svedčia aj prihlášky na krúžky, ktoré organizujeme špeciálne pre nich.

Viac ...

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021.

Nástup žiakov je nasledujúci:

Žiaci musia mať rúška, musia si zmerať teplotu pri vstupe do budovy a musia priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Prajeme Vám príjemný zbytok prázdnin a úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

IT Fitness test 2021

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa – 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič – 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

70 rokov školy

Tento rok sme slávnostne oslávili okrúhle 70-te jubileum založenia našej školy. Nahliadnite s nami do okamihov, ktorými sme si tento veľký medzník pripomenuli aj v spoločnosti významných osobností, ktoré prijali pozvanie na slávnostnú recepciu.

Viac ...

Rekonštrukcia a modernizácia šatní
a sociálnych zariadení

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu.

Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.


Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.


Koniec školského roka

Koniec školského roka sa neodmysliteľne spája aj s výletmi do prírody. Aspoň malý pohľad na jeden z nich a ako to tento rok vyzeralo pri výlete na Železnú studničku a Kolibu. 

Prijímacie skúšky 2021 – II.kolo

Oznamujeme Vám, že II. kolo prijímacích skúšok do všetkých ponúkaných odborov sa koná v utorok 22. 6. 2021 od 8.00 hod.

Prihlášky zasielajte do 6. 6. 2021.

Prijímacia skúška pozostáva z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Výsledky budú zverejnené na stránke školy a na vchodových dverách školy (žiak sa nájde podľa prideleného kódu)

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania budú doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou.

Rodičia zašlú potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. (Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy).

Deň otvorených dverí 

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane ťa pripravíme.

Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa koná pre záujemcov o štúdium.

Dôvody, prečo študovať u nás: