Oznamy


Od 6. do 17. decembra

naša škola prechádza z dôvodu nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na online dištančnú formu vyučovania.

Kalokagatia

Naša škola sa prihlásila do tohto projektu, organizovaného v spolupráci s BSK. Zučastnilo sa ho 65 žiakov našej školy, najlepši z nich bol Hollý Peter, 3.ME, ktorý obsadil druhé miesto z cca 400 učastníkov vrámci Bratislavského kraja. Viac...

Deň otvorených dverí

bude online, 23. novembra, od 8.00 hod. do 15.00 hod.

SELFIE - Objavujeme digitálny potenciál svojej školy

SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy.

Imatrikulácie

prvákov sa uskutočnia dňa 12. novembra po veľkej prestávke.

Deň župných škôl

prebehol v piatok 8. 10. 2021 na druhom poschodí obchodno-nákupného centra Nivy. Predstavilo sa viac, ako päťdesiat stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. My sme samozrejme nechýbali.

Viac ...

Prezentácia na základných školách

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami sa kolegovia Ing. Florián Danko a Ing. Peter Rybár podujali priblížiť našu školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ. O atraktívne pokusy a technologické vymoženosti z nášho portfólia bol veľký záujem. O tom svedčia aj prihlášky na krúžky, ktoré organizujeme špeciálne pre nich.

Viac ...

Plenárna schôdza ZRPŠ

bude 24. 9. 2021 o 15.00 hod. v jedálni školy.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021.

Nástup žiakov je nasledujúci:

 • pre 2, 3, 4 ročník o 8:00 hod v kmeňových triedach

 • pre prvé ročníky o 9:00 hod v jedálni školy.

Žiaci musia mať rúška, musia si zmerať teplotu pri vstupe do budovy a musia priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Prajeme Vám príjemný zbytok prázdnin a úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

IT Fitness test

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa
– 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič
– 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

70 rokov školy

Tento rok sme slávnostne oslávili okrúhle 70-te jubileum založenia našej školy. Nahliadnite s nami do okamihov, ktorými sme si tento veľký medzník pripomenuli aj v spoločnosti významných osobností, ktoré prijali pozvanie na slávnostnú recepciu.

Viac ...

Rekonštrukcia a modernizácia šatní
a sociálnych zariadení

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu.

Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.


Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.


Koniec školského roka

Koniec školského roka sa neodmysliteľne spája aj s výletmi do prírody. Aspoň malý pohľad na jeden z nich a ako to tento rok vyzeralo pri výlete na Železnú studničku a Kolibu.

Prijímacie skúšky 2021 – II.kolo

Oznamujeme Vám, že II. kolo prijímacích skúšok do všetkých ponúkaných odborov sa koná v utorok 22. 6. 2021 od 8.00 hod.

Prihlášky zasielajte do 6. 6. 2021.

Prijímacia skúška pozostáva z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Výsledky budú zverejnené na stránke školy a na vchodových dverách školy (žiak sa nájde podľa prideleného kódu)

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania budú doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou.

Rodičia zašlú potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. (Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy).

Deň otvorených dverí

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane ťa pripravíme.

Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa koná pre záujemcov o štúdium.

Dôvody, prečo študovať u nás:

 • atraktívny a zaujímavý školský vzdelávací program

 • absolventi školy sú požadovaní na trhu práce (nadpriemerné mzdové ohodnotenie)

 • výborné študijné podmienky (dobre vybavené dielne v škole, odborný výcvik priamo vo firmách)

 • atraktívne mimoškolské aktivity (moderná posilňovňa, telocvičňa, tenisový kurt, pohybové štúdio s audiovizuálnou technikou),

 • Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, Střední průmyslová škola a Střední odborné učilište Pelhřimov

 • Střední škola teleinformatiky Ostrava,

 • výhodné ubytovacie a stravovacie podmienky (za bezkonkurenčné ceny priamo v školskom areáli),

 • lyžiarsky a plavecký kurz v Taliansku,

 • spolupráca so Zväzom elektrotechnického priemyslu a budúcimi zamestnávateľmi absolventov,

 • lyžiarske centrum – zapožičiavanie lyžiarskej výstroje pre žiakov školy,