Projekty
Deň otvorených dverí

Naša škola každoročne otvára svoje brány pre verejnosť.
Zvlášť vítaní sú záujemci o štúdium v niektorom z ponúkaných odborov.

Viac z minulých rokov...
 
Súťažný test...


Spolu úspešnejší

Do tohto projektu sme sa zapojili v období október – december 2021  a s projektom doučovania pokračujeme aj v tomto roku – od 17. januára do 17. júna 2022.

Jeho úlohou je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie. 

Viac...

GreenPower Slovensko

Naša škola sa zapojila do projektu Greenpower Slovensko.

Viac...

Modernizácia vzdelávania

Ambíciou školy v tomto projekte je inovovať obsah a metódy výučby.

Viac...

Leonardo da Vinci

Program celoživotného vzdelávania.

Viac...

Školský časopis

Minulosť a súčasnosť redakčnej rady časopisu školy.

Viac...

Krúžky pre ZŠ

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami chceme priblížiť školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ.

Viac...

Škola škole

Spolupráca s partnerskou Strednou priemyselnou školou strojníckou v Bratislave.

Viac...

Výmenné stáže

Absolvovanie odbornej stáže v zahraničných spoločnostiach rozširuje študentom ich odborné a jazykové znalosti, taktiež získavajú priateľov, kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr využijú vo svojom zamestnaní. Vďaka výmennému programu absolvuje odbornú stáž v zahraničí veľa študentov.

Viac... 

Erasmus+

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry: SAAIC a IUVENTA .

Viac... 

Gaming

Naša škola ponúka  mnohé mimoškolské hráčske aktivity, medzi ktoré patrí aj oficiálny minecraftový server pre študentov

Viac....