Projekty
Spolu úspešnejší

Do tohto projektu sme sa zapojili v období október – december 2021 a s projektom doučovania pokračujeme aj v tomto roku – od 17. januára do 17. júna 2022.

Jeho úlohou je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie.

Viac...

GreenPower Slovensko

Naša škola sa zapojila do projektu Greenpower Slovensko.

Viac...

Modernizácia vzdelávania

Ambíciou školy v tomto projekte je inovovať obsah a metódy výučby.

Viac...

Leonardo da Vinci

Program celoživotného vzdelávania.

Viac...

Školský časopis

Minulosť a súčasnosť redakčnej rady časopisu školy.

Viac...

Krúžky pre ZŠ

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami chceme priblížiť školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ.

Viac...

Škola škole

Spolupráca s partnerskou Strednou priemyselnou školou strojníckou v Bratislave.

Viac...

Erasmus+

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry: SAAIC a IUVENTA .

Viac...

Gaming

Naša škola ponúka mnohé mimoškolské hráčske aktivity, medzi ktoré patrí aj oficiálny minecraftový server pre študentov

Viac....

MS Office 365

Bezplatná školská licencia kancelárskeho balíka aplikácií
a ďalších služieb Microsoft pre našich študentov.

Viac...