Modernizácia
vzdelávania

Moderné
vzdelávanie pre prax

Dopytovo orientovaný projekt v trvaní 08/2020 - 09/2022, ITMS kód projektu: 312011AGX7.  ktorý sa na Strednej škole informačných technológií realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ambíciou školy

v tomto projekte je inovovať obsah a metódy výučby žiakov zabezpečením vzdelávania pedagógov v oblasti metodiky a didaktiky, čím sa zvýši ich odborná teoretická, ale aj praktická úroveň pracovných kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na školu modernú.

V rámci projektu

bude prehodnotený súčasný školský vzdelávací program (ŠkVP) s cieľom inovácie foriem a metód vzdelávania. Veľký význam pre pedagógov budú mať  výstupy získané z aktivít tohto projektu, napr. inovované školské vzdelávacie programy v jednotlivých predmetoch, učebné osnovy.

Taktiež budú upravené

interné štandardizované pedagogické materiály zabezpečujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti, inovovaná pedagogická dokumentácia, nové vyučovacie metódy a postupy s využitím IKT, jazykových laboratórií a interaktívnych technológií.

Ciele projektu

a ich naplnenie zvýšia kvalitu školy. Vyškolení pedagogickí zamestnanci budú využívať nové poznatky a zručnosti pri práci so žiakmi, budú schopní pripravovať inovatívne didaktické materiály a pomôcky a implementovať špecifické postupy vo vyučovacom procese.

Realizácia

tohto projektu smeruje k úplnému eliminovaniu klasického vyučovania na škole. Dúfame, že multiplikačným efektom dosiahneme pozitívne hodnotenie nášho školského vzdelávacieho programu rodičmi žiakov, odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Podporíme tak rozvoj inovatívnych metód a foriem práce vedúcich k všestrannému rozvoju osobností žiakov.