Školský poriadok

Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava (SOŠIT),
v súlade s článkom 2 ods. 2.5. organizačného poriadku školy

vydáva

Školský poriadok

Školský poriadok vychádza z platných právnych dokumentov, osobitne z nasledovných:

Školský poriadok obsahuje špecifické práva a povinnosti žiakov v podmienkach školy, zákonných zástupcov žiakov, podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, podmienky zaobchádzania s majetkom školy. Všetci žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole i na podujatiach organizovaných školou.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov a žiakov SOŠIT Bratislava.

Obsah:

 • Článok I. Práva žiakov

 • Článok II. Povinnosti žiakov

 • Článok III. Dochádzka do školy

 • Článok IV. Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 • Článok V. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

 • Článok VI. Hodnotenie priestupkov voči šk. poriadku podľa ich závažnosti

 • Článok VII. Opatrenia vo výchove

 • Článok VIII. Organizácia časového rozvrhu vyučovania

 • Článok IX. Žiacka školská rada

 • Článok X. Individuálne štúdium žiakov

 • Článok XI. Vzdelávanie cudzincov

 • Článok XII Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 • Článok XIII. Záverečné ustanovenie

Článok I.
Práva žiakov

1. Právo na vzdelanie
Každý žiak má právo na svoje vzdelávanie a výchovu počas vyučovacích hodín v plnom rozsahu danom rozvrhom hodín. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti, k rozvoju poznania, myslenia a tvorivosti, k rozvoju morálnych hodnôt človeka, k získaniu kľúčových životných zručností, k fyzickému a duševnému zdraviu, Ďalej k posilneniu úcty k ľudským právam a k základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svoji správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť. Má právo na kvalitnú výuku v jednotlivých predmetoch, vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme a na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach.

2. Právo na slobodu prejavu
Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesme ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy. Žiaci majú právo zvoliť svojho zástupcu do žiackej školskej rady, ktorá vystupuje navonok ako zástupca záujmu žiakov.

3. Právo na účasť na mimoškolskej činnosti školy
Každý žiak má právo zúčastňovať sa na vzdelávacích a voľnočasových aktivitách organizovaných formou krúžkov a akciách organizovaných školou, zúčastňovať sa súťaží schválených riaditeľom školy, využívať všetky zariadenia školy v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom.

4/ Právo na oddych a ochranu zdravia
Žiak má právo na ochranu svojho zdravia. Má právo na oddych a voľný čas. Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných predmetov okrem športovej prípravy najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky môže mať sedem vyučovacích hodín.

5. Ochrana pred diskrimináciou
Zaručuje sa všetkým uchádzačom o štúdium a žiakom rovnaké zaobchádzanie vo vzdelaní. Každý žiak má právo nebyť diskriminovaný z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

6. Právo na objektívne hodnotenie
Každý má právo na objektívne hodnotenie a klasifikáciu. Má právo byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s jednohodinovou týždennou dotáciou minimálne dva krát, z vyučovacieho predmetu s vyššou hodinovou dotáciou vyskúšaný minimálne tri krát. Žiak má právo nepísať v jednom dni viac ako jednu kontrolnú písomnú prácu stanovenú učebnými osnovami, vedieť čo sa bude v danom predmete hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia a po ústnom vyskúšaní ihneď, výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác najneskôr do 14 dní.

7. Ochrana osobných údajov
Žiak školy má právo na ochranu svojich osobných údajov a ochranu osobnosti. Fotografie a videozáznamy žiakov a zamestnancov školy nesmú byť použité na zosmiešňovanie a ponižovanie.

Článok II.
Povinnosti žiakov

Žiaci sú povinní:

 1. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou.

 2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

 3. Byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, správať sa ku každému zamestnancovi školy s primeranou úctou, v súlade s hodnotami školy.

 4. Správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole aj sebe.

 5. Chrániť vlastné zdravie aj zdravie iných, dbať o čistotu, poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí.

 6. Byť v škole vhodne, čisto oblečení a upravení, dbať o osobnú hygienu.

 7. Používať takú obuv, ktorá nepoškodzuje a neznečisťuje podlahy školy, prezúvať sa do prezúvok, žiaci sa prezúvajú pred vyučovaním a svoje kabáty a obuv si odkladajú v pridelených skrinkách. Na odbornom výcviku musia mať žiaci pracovný odev a pevnú obuv. V priestoroch školy sa žiaci pohybujú bez pokrývky hlavy.

 8. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, v prípade úmyselného alebo neúmyselného poškodenia majetku školy alebo osobného majetku spolužiakov a zamestnancov musí žiak vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.

 9. Šetriť energiami a vodou.

 10. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku. Príchod a odchod zo školy zaznamenať prostredníctvom čípu v dochádzkovom systéme.

 11. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy.

 12. Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené pokynmi vyučujúceho.

 13. Nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a žiacku knižku.

 14. Urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici a v triede, vyložiť stoličku na lavicu, v dielni odborného výcviku.

 15. Oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska, adresy, či iné závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby.

 16. Informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu, žiak môže nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára.

 17. Rešpektovať vyhradené úradné hodiny na vybavovanie administratívnych záležitostí žiakov na sekretariáte školy.

 18. V školskej jedálni sa správať zdvorilo a slušne.

 19. Žiak je povinný dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy.

Žiakom je zakázané:

 1. Fajčiť v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou

 2. V celom areáli školy a na miestach podujatí organizovaných školou je zakázané piť alkoholické nápoje, fajčiť, hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy alebo iné omamné látky a taktiež tieto látky ponúkať alebo predávať ostatným žiakom. Žiak nesmie prichádzať na vyučovanie a mimovyučovacie aktivity v škole pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade porušenia zákazu triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka a podľa závažnosti udelí riaditeľ školy výchovné opatrenie: pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie alebo pri opakovanom porušení zákazu vylúči žiaka zo školy.

 3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život alebo zdravie (zbrane) a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

 4. Prinášať do školy elektrické spotrebiče.

 5. Nenechávať si voľne položené osobné veci v priestoroch školy, za ich stratu škola nezodpovedá.

 6. Opúšťať areál školy počas vyučovania.

 7. Používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania a rušiť tak vyučovanie.

 8. Používať v počítačoch školy vlastné pamäťové médiá bez povolenia vyučujúceho

 9. Prejavovať násilie voči druhým osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie pornografie, propagácia rasizmu a komunizmu a iných hnutí potláčajúcich základné ľudské práva a slobody.

 10. Robiť videozáznam z neprístojných situácií pre zábavu (bitka, ubližovanie ľuďom, zvieratám, sebaubližovanie …).

 11. Nepovolené fotografovanie a robenie video a audiozáznamov žiakov a pedagogických zamestnancov a ich zverejňovanie.

 12. Podvádzať pri preverovaní vedomostí, zručností a napomáhať pri podvádzaní.

 13. Poškodzovať majetok školy, zamestnancov školy a žiakov.

 14. Prenášať inventár školy.

 15. Vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách a radiátoroch

 16. Nosiť alebo vodiť akékoľvek zvieratá je zakázané.

 17. Žiakom nie je dovolené manipulovať so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku školy.

 18. Škola nezodpovedá za šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a väčšie sumy peňazí, ktoré žiak prinesie do školy.

 19. Triedny učiteľ určuje každý týždeň dvom žiakom triedy službu týždenníkov.

Týždenníci sú povinní:

 • Oznámiť neprítomnosť vyučujúceho na vyučovaní zástupcovi riaditeľa.

 • Dozerať na poriadok a čistotu v triede, starať sa o zabezpečenie kriedy, čistoty tabule, dbať o šetrenie elektrickou energiou a vodou.

 • Nahlásiť na začiatku každej hodiny mená neprítomných žiakov.

 • Dbať o to, aby trieda po vyučovaní zostala v poriadku – vyložené stoličky, zatvorené okná, zotrená tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda a smeti v koši.

 • Nahlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien, žalúzii alebo iného zariadenia triednemu učiteľovi.

Správanie počas maturitnej skúšky (§ 89 školského zákona):

 1. Ak sa žiak správa na maturitnej (záverečnej) skúške nevhodným spôsobom predseda predmetovej maturitnej komisie (predseda skúšobnej komisie) alebo dozerajúci učiteľ skúšku preruší.

 2. Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej (skúšobnej) komisie, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

 3. Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor a predseda predmetovej maturitnej (skúšobnej) komisie nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Článok III.
Dochádzka do školy

 1. Rozvrh hodín je pre žiaka záväzný.

 2. Modrá žiacka knižka je pre žiaka úradným dokladom. Slúži na zapisovanie ospravedlnení o neúčasti žiaka na vyučovaní. Pri strate je povinnosťou žiaka si zakúpiť novú žiacku knižku.

 3. Absencia, výsledky hodnotenia, klasifikácia a oznamy sa zaznamenávajú do elektronickej žiackej knižky - školského informačného systému Edupage. Prístupové údaje k nemu dostáva zvlašť žiak a zvlášť jeho zákonný zástupca.

 4. Uvoľnenie z vyučovania:

   • z príslušnej vyučovacej hodiny vyučujúci,

   • povolenie odchodu z vyučovania v priebehu dňa (v prípade zdravotných ťažkostí žiaka alebo na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o uvoľnenie z vyučovania) udeľuje priepustku zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie,

   • pri uvoľnení žiaka ubytovaného v školskom internáte z vyučovania vyučujúci, zástupca riaditeľa je povinný toto oznámiť službukonajúcemu vychovávateľovi,

   • uvoľnenie žiaka na viac ako jeden deň povolí riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporučenia triedneho učiteľa a zástupcov riaditeľa,

5. Ak sa žiak z nepredvídaného dôvodu nezúčastní na vyučovaní je povinný zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak sám) oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti na vyučovaní do dvoch pracovných dní.

6. Pri návrate na vyučovanie ihneď predloží lekárske potvrdenie, resp. písomné ospravedlnenie.

7. Neprítomnosť v škole môže ospravedlniť žiak (ak je plnoletý) alebo zákonný zástupca žiaka najviac 2-krát polročne z vážnych rodinných dôvodov (2 dni), ktoré je potrebné presne špecifikovať. Na viac ako 2 dni za polrok môže zo závažných (zdôvodnených) rodinných dôvodov žiaka uvoľniť len riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. V prípade zdravotných problémov prvé tri dni môže ospravedlniť zákonný zástupca (plnoletý žiak), štvrtý a ďalšie dni ospravedlňuje príslušný lekár.

8. Ak triedny učiteľ – majster odbornej výchovy neuzná dôvody absencie, resp. spôsob jej ospravedlnenia, vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené. V prípade meškania spojov má triedna učiteľ právo žiadať potvrdenie o meškaní spojov.

9. Ak sa žiak, ktorý si splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neprítomnosť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť písomnou formou zákonnému zástupcovi žiaka a vyzve ho, aby oznámil dôvod neúčasti na vyučovaní. Súčasne ho upozorní, že v opačnom prípade bude vyzvaný riaditeľom školy na zanechanie štúdia. Žiak prestane byť žiakom dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

10. Za neospravedlnenú absenciu riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa uloží niektoré z výchovných opatrení.

11. Ak má žiak zdravotné problémy dlhodobého charakteru, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú jeho pohybovú aktivitu na hodinách telesnej výchovy, môže požiadať o úplné alebo čiastočné oslobodenie od telesnej výchovy. Žiadosť zákonného zástupcu spolu s návrhom na oslobodenie od telesnej výchovy od lekára je potrebné adresovať riaditeľovi školy, ktorý vydá príslušné rozhodnutie.

12. Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo žiadosť zákonného zástupcu riaditeľ SOŠ IT môže žiakovi prerušiť štúdium.

13. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi SOŠIT. Ak je žiak neplnoletý, k písomnému oznámeniu sa vyjadruje jeho zákonný zástupca. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia

14. Za absenciu žiaka sa považuje aj neprítomnosť žiaka na náhradnom vyučovaní (exkurzia, filmové a divadelné predstavenie, účelové cvičenia).

15. Za absenciu sa považujú aj neskoré príchody na vyučovanie a neskorý príchod na vyučovanie aj po skončení prestávok, pričom neskoré neospravedlnené príchody sa považujú za neospravedlnené hodiny.

16. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

17. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.

Článok IV.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 1. Hodnotenie a klasifikáciu žiakov určuje Metodický pokyn MŠ VVaŠ SR č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike.

 2. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka.

 3. Žiak má právo:

 • vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,

 • dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,

 • na objektívne hodnotenie.

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.

 2. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakov, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého seba obrazu žiaka.

 3. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach doplní klasifikáciu známkou o slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôvodní pozitíva písomnej práce.

 4. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

 • sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

 • sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

 • rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testami,

 • analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania,

 • konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s výchovnou poradkyňou,

 • rozhovormi so žiakmi a zákonnými zástupcami žiaka.

 1. Metódy, formy a prostriedky hodnotenia ako i časový plán súčasťou školských vzdelávacích programov. Stanovuje ich učiteľ každého predmetu po dohode v predmetovej komisii.

 2. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku a v elektronickej žiackej knižke. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

 3. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne tri krát, z toho aspoň raz ústne.

 4. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a výsledok klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

 5. Počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín kontrolnej písomnej práce konzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného druhu.

 6. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. Rovnako sa zohľadňuje prítomnosť žiaka na vyučovaní vo vzťahu k možnosti získať a preukázať jednotlivé kompetencie, osobitne na predmetoch, ktoré vyžadujú komunikáciu, praktické cvičenia a pod.

 7. Primerané ciele predmetu sa zvyčajne nedajú dosiahnuť pri absencii nad 30 % odučených vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie v danom predmete, a preto by nemal byť žiak klasifikovaný.

 8. V prípade, že žiak vymešká 30 % z odučených hodín za klasifikačné obdobie v predmetoch teoretického vyučovania, ako aj z predmetov, ktoré sa neklasifikujú, riaditeľ školy po prerokovaní s príslušným vyučujúcim a na základe odporúčania pedagogickej rady rozhodne o komisionálnej skúške a určí termín konania komisionálnej skúšky.

 9. V prípade, že žiak vykáže síce absenciu na vyučovaní vyššiu ako 30 %, ale svojou usilovnosťou vymeškané učivo dobehne, po dohode s učiteľom absolvuje predpísané výstupy predmetu, učiteľ žiaka riadne hodnotí na konci príslušného klasifikačného obdobia.

 10. Žiak nesmie počas odborného výcviku vymeškať viac ako 10 % hodín OV. V opačnom prípade je povinný si ich nahradiť v čase, kedy to určí majster odbornej výchovy. Ak žiak v určenom čase neurobí, pričom nebude spĺňať povinnosť odabsolvovaných hodín, bude z odborného výcviku neklasifikovaný, respektíve nebude pripustený k maturitným skúškam.

 11. Vo výnimočných prípadoch, ak žiak nemôže byť klasifikovaný, zvyčajne pre chorobu, riaditeľ školy určí náhradný termín na vyskúšanie žiaka za prvý polrok do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka, a za druhý polrok v poslednom týždni augusta.

 12. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka, riaditeľ školy určí termín tak, aby sa skúška uskutočnila bezprostredne po požiadaní, najneskôr do 15.2. za prvý polrok a do 15.7. za druhý polrok.

 13. Žiak, ktorý na konci 2. polroka neprospel najviac z dvoch predmetov, môže robiť opravné skúšky len so súhlasom riaditeľa školy.

 14. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa stupňom nedostatočný.

 15. Ak žiak na konci školského roka neprospel z viac ako dvoch predmetov alebo neurobil opravnú skúšku, môže mu na jeho žiadosť riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka. U neplnoletého žiaka o opakovanie ročníka požiada jeho zákonný zástupca.

Článok V.
Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s ostatnými pedagogickými zamestnancami a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

 1. Známka zo správania stupeň 1 (veľmi dobré)
  a) žiak dodržiava školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, ojedinelé sa môže dopustiť menej závažných priestupkov
  b) neospravedlnená absencia žiaka max. 7 hodín

 1. Známka zo správania stupeň 2 (uspokojivé)
  a) žiak sa nespráva v súlade s ustanoveniami školského poriadku,
  b) žiak sa dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov,
  c) žiak sa dopustil závažnejšieho priestupku,
  d) neospravedlnená absencia žiaka 8-max. 21 hodín

 2. Známka zo správania stupeň 3 (menej uspokojivé)
  a) žiak po udelení druhého stupňa klasifikácie správania sa dopúšťa závažnejších priestupkov,
  b) žiak sa dopustil závažného priestupku
  c) žiak má neospravedlnenú absenciu 22 max. 70 hodín

 3. Známka zo správania stupeň 4 (neuspokojivé)
  a) opakujúce sa závažné priestupky u žiaka,
  b) porušovanie právnych a etických noriem spoločnosti,
  c) výrazné porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ostatných osôb
  d) závažné previnenia, ktorými žiak ohrozuje výchovu ostatných žiakov,
  e) zámerné narúšanie činnosti žiackeho kolektívu,
  f) žiak má neospravedlnenú absenciu nad 71 hodín

Článok VI.
Hodnotenie priestupkov voči šk. poriadku podľa ich závažnosti

 1. Menej závažné priestupky
  1.1. – neplnenie si povinností týždenníka
  1.2. – bezdôvodne neskoré príchody na vyučovaciu hodinu
  1.3. – nerešpektovanie pokynov vyučujúceho
  1.4. – nerešpektovanie pokynov službukonajúceho učiteľa
  1.5. – zabúdanie pomôcok na vyučovanie
  1.6. – chýbajúce (nevhodné) prezúvky
  1.7. – nevhodná úprava zovňajšku ( TV,OV )
  1.8. – vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty so spolužiakmi

 2. Závažnejšie priestupky
  2.1. – úmyselná neúčasť na niektorých vyučovacích hodinách
  2.2. – svojvoľné bezdôvodné opustenie školy
  2.3. – prepisovanie známok v ŽK a klasif. hárku
  2.4. – klamstvo, podvod, falšovanie lekárskych potvrdení
  2.5. – používanie mobilného telefónu počas vyučovania
  2.6. – hrubé, vulgárne a arogantné správanie voči zamestnancom školy a spolužiakom
  2.7. – narušovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
  2.8. – vyhadzovanie predmetov z okna
  2.9. – neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi ( nadávky, roztržky )
  2.10. – zneužívanie internetu
  2.11. – opakované menej závažné porušenie školského poriadku

 3. Závažné priestupky
  3.1. – útok na učiteľa ( zamestnanca školy )
  3.2. – šikanovanie spolužiakov
  3.3. – fyzické ublíženie sebe alebo iným spolužiakom
  3.4. – vydieranie
  3.5. – krádež
  3.6. – úmyselné ničenie školského majetku
  3.7. – fajčenie, užívanie alkoholu, drog v škole
  3.8. – zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete (týka sa obrazového aj zvukového záznamu) a v iných médiách
  3.9. – nosenie do školy predmetov, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí ( zbrane, nože a pod. )
  3.10.- fotografovanie, nahrávanie, videozáznam spolužiakov a vyučujúcich v priestoroch školy, rozširovanie týchto nahrávok medzi spolužiakmi alebo na internete
  3.11. – narušovanie výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie.

Článok VII.
Opatrenia vo výchove

Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy, za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, za záslužný alebo statočný čin.

 1. Pochvala udelená triednym učiteľom, majstrom OV alebo vychovávateľom
  a) za veľmi dobrý prospech v prvom alebo druhom polroku
  b) za vzornú dochádzku 6-10 vymeškaných ospravedlnených hodín
  c) za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede alebo v skupine
  d) vzorné plnenie povinností na zmluvnom pracovisku
  e) za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy
  f) za dobrú reprezentáciu triedy alebo skupiny

 2. Pochvala udelená zástupcom riaditeľa školy
  a) za výborný prospech – prospel s vyznamenaním v prvom alebo druhom polroku
  b) za vzornú dochádzku 0-5 vymeškaných ospravedlnených hodín
  c) za dlhodobú svedomitú prácu
  d) za úspešnú reprezentáciu školy
  e) na návrh triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, zástupcu riaditeľa pre OV,TV za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy žiaka
  f) za záslužný čin pri záchrane ľudského života alebo majetku v ohrození
  g) za statočný čin
  h) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľudom, verejné uznanie žiaka inou osobou alebo inštitúciu.

 3. Pochvala udelená riaditeľom školy
  a) za výborný prospech – priemer 1,0 prospel s vyznamenaním za obidva polroky školského roka
  b) za vzornú dochádzku, 0 vymeškaných hodín v škole
  c) za úspešnú reprezentáciu školy ( 1.-3. miesto v okresnom a vyššom kole súťaže )
  d) za záslužný čin pri záchrane ľudského života alebo majetku v ohrození
  e) za statočný čin
  f) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľudom, verejné uznanie žiaka inou osobou alebo inštitúciou
  g) na návrh zástupcu riaditeľa pre TV,OV za dlhodobú svedomitú prácu a vzorné správanie žiaka.

Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania ľudským právam, mravným hodnotám spoločnosti alebo ak žiak naruší činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie príslušnými pedagogickými zamestnancami školy.

 1. Napomenutie triednym učiteľom alebo majstrom OV
  a) za opakované menej závažné priestupky (čl.V.ods.1) voči ustanoveniam školského poriadku.
  b) za 1-7 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v škole

 2. Pokarhanie triednym učiteľom alebo majstrom OV
  a) za opakované menej závažné priestupky po predchádzajúcom napomenutí (čl.V.ods.1.)
  b) za závažnejší priestupok (čl.V.ods.2)
  c) za neospravedlnenú absenciu 8 – 21 hodín

 3. Pokarhanie riaditeľom školy
  a) za opakované závažnejšie priestupky (čl.V.ods.2)
  b) za neospravedlnenú absenciu 22 – 50 hodín

 4. Podmienečné vylúčenie žiaka zo štúdia
  a) za závažný priestupok (čl.V.ods.3)
  b) za neospravedlnenú absenciu 51– 70 hodínRiaditeľ školy určí podmienečné vylúčenie na skúšobnú dobru, najdlhšie na jeden rok.

 1. Vylúčenie žiaka zo štúdia
  a) ak sa žiak podmienečne vylúčený v skúšobnej dobe dopustí ďalšieho závažného previnenia,
  b) ak sa žiak ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní nepretržite najmenej sedem dní a nemá ospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní ani neoznámi škole zanechanie štúdia ( podľa článku II ods. 7 školského poriadku ),
  c) za viac ako 71 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v škole.Vylúčenie žiaka zo štúdia vykoná riaditeľ školy rozhodnutím v správnom konaníUloženie napomenutia, pokarhania a podmienečného vylúčenia zo štúdia sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. Opatrenia vo výchove udelené resp. uložené neplnoletému žiakovi škola oznamuje zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

Článok VIII.
Organizácia časového rozvrhu vyučovania

Teoretické vyučovanie v školskom zariadení:

Vyučovanie Čas Prestávka

1. hod. 7.45 – 8.30 10 minút

2. hod. 8.40 – 9.25 10 minút

3. hod. 9.35 – 10.20 20 minút


4. hod. 10.40 – 11.25 10 minút

5. hod. 11.35 – 12.20 10 minút

6. hod. 12.30 – 13.15 10 minút

7. hod. 13.25 – 14.10 40 minút

8. hod. 14.50 – 15.35 10 minút

9. hod. 15.45 – 16.30


Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných predmetov, najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín.

Odborný výcvik v školskom zariadení:

Začiatok 7.00 pre všetky ročníky a odbory.
Prestávky : 8.50 – 9.00, 10.00 – 10.30 (desiata), 12.00 – 12.10, 13.00 – 13.15

Odborný výcvik končí nasledovne:

1. ročník o 13.00
2. ročník o 13.00
3. ročník o 14.00
4. ročník o 14.00

Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax v prevádzkach organizácií majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

 1. Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 6.30 hod. a zatvára sa o 7.50 hod. Počas vyučovania, odborného výcviku a prestávok do 13.00 hod. je uzavretá.

 2. Žiakom sa zakazuje bez súhlasu učiteľa, majstra OV alebo riaditeľa opustiť od 7.50 hod. budovu školy. Žiak má v tomto čase k dispozícií v budove školy bufet, nápojový automat. Budovu školy môže opustiť len s podpísanou priepustkou vyššie spomenutými zamestnancami školy.

 3. Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatia včas (najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania), podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, nepovinných voliteľných predmetov, ktoré si zvolil. Žiak je povinný dodržiavať rozsah prestávok.

 4. Žiak posledného ročníka maturitných odborov do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety , ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

 5. Ak žiak dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet ktorý si na skúšku zvolil.

Článok IX.
Žiacka školská rada

Reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Prostredníctvom nej môžu zvolení zástupcovia žiakov z jednotlivých tried predkladať pripomienky, podnety, sťažnosti a návrhy na opatrenia týkajúce sa školy. Žiacku školskú radu tvoria volení zástupcovia jednotlivých tried, z ktorých sa volí predseda.

Článok X.
Individuálne štúdium žiakov

Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu z vážnych zdravotných dôvodov žiaka, resp. mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.

Vyhláška č.65/2015, § 4 – Oslobodzovanie žiakov z vyučovania ods.2:

„Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa; tieto predmety určuje riaditeľ strednej školy. „

Individuálne štúdium riaditeľ školy povoľuje zo všeobecnovzdelávacích predmetov, nepovoľuje sa z odborných predmetov.

Článok XI.
Vzdelávanie cudzincov

Občanom iných štátov, ktorí majú povolený pobyt na území SR sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie za tých istých podmienok ako občanom SR. (§ 146 školského zákona), za predpokladu, že sú splnené všetky zákonné predpoklady na ich prijatie na štúdium.

Článok XII.
Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zámerom školy je vytvoriť komunikačne také podmienky, aby rodič mohol vnímať školu ako priateľskú, otvorenú organizáciu, ktorá mu poskytuje službu v podobe výchovy a vzdelávania jeho dieťaťa adekvátneho súčasnému stupňu poznania, výsledkom pedagogickej vedy a súčasnej technickej úrovni.

Škola sa vo vzťahu k zákonným zástupcom žiakov riadi týmito zásadami:

  1. Zákonného zástupcu vnímame ako svojho partnera vo výchove a vzdelávaní žiaka.

  2. Zákonných zástupcov oboznamujeme s výsledkami žiaka formou rodičovských združení, osobných pohovorov, neformálnych stretnutí, žiackou knižkou.

  3. Zákonnému zástupcovi poskytujeme informácie o dianí v škole, o prospechu, dochádzke a správaní dieťaťa, vítame aktívnu spoluprácu pri riešení problémov jeho dieťaťa.

  4. ZRPŠ pomáha a podporuje zabezpečovanie školských podujatí, súťaží a materiálno-technické podmienky školy.

Zákonný zástupca má právo:

 1. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom

 2. Oboznámiť sa so školským poriadkom

 3. Informovať sa o výsledkoch práce svojho dieťaťa

 4. Ospravedlňovať svoje dieťa, najviac však 2 dni neprerušenej neprítomnosti dieťaťa v škole za jeden polrok z rodinných dôvodov, v prípade práceneschopnosti – prvé tri dni (štvrtý a ďalšie dni ospravedlňuje lekár)

 5. Zúčastniť sa komisionálneho preskúšania svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Zákonný zástupca má povinnosť:

 1. Podieľať sa na výchove a vzdelávaní dieťaťa a robiť preň len to najlepšie (Dohovor čl.18)

 2. Ospravedlňovať absenciu žiaka na vyučovaní vopred, alebo najneskôr do 48 hodín od začiatku neprítomnosti žiaka a po skončení neprítomnosti rovnako do 48 hodín

 3. Informovať školu o všetkých podstatných okolnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie žiaka (zmena zdravotnej spôsobilosti).

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie

 1. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a rade školy. Jeho ustanovenia sú záväzné pre všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov.

 2. So školským poriadkom oboznámia žiakov triedni učitelia na triednických hodinách, vždy na začiatku školského roka.

 3. Školský poriadok majú k dispozícii žiaci a pedagogickí zamestnanci u zástupcov riaditeľa, na sekretariáte riaditeľa a web stránke školy.

 4. Školský poriadok možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, ktoré podpíše riaditeľ školy.

 5. Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania riaditeľom SOŠ IT a účinnosť od 1. septembra 2017.

 6. Nadobudnutím účinnosti tohto šk. poriadku stráca platnosť školský poriadok SOŠ vydaný 1.9.2013.

Bratislava 31. augusta 2017

PaedDr. Ján Sadloň,
riaditeľ školy


Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava (SOŠIT)
v súlade s článkom 2 ods. 2.5. organizačného poriadku školy

vydáva

Dodatok č.1 k Školskému poriadku

platný od 2.9.2021

Školský poriadok vychádza z uvedených platných právnych dokumentov a usmernení týkajúcich sa pandémie COVID 19. Dopĺňa sa:

Článok II

Povinnosti žiakov

20. Žiak je povinný sa riadiť aktuálnym školským semaforom a aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Počas vyučovacieho dňa žiak musí mať telesnú teplotu pod 37 ˚C, dve rúška, hygienické vreckovky a dodržiavať hygienické nariadenia.

Článok III

Dochádzka do školy

Bod 6.

Posledná veta bodu sa nahrádza textom:

Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak môže svojim rozhodnutím ospravedlniť neprítomnosť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Článok XII

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 • Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“.

 • V prípade, že zákonný zástupca nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“, sa žiak považuje za príznakového a neumožní sa mu vstup do školy.

 • Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

 • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19), zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa, aby sa mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

 • V prípade, že u žiaka je potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za dva dni pred jeho testovaním.

Bratislava 2.9.2021


PaedDr. Ján Sadloň,

riaditeľ


Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava (SOŠIT)
v súlade s článkom 2 ods. 2.5. organizačného poriadku školy

vydáva

Dodatok č.2 k Školskému poriadku

platný od 1.3.2022Článok VIII

Organizácia časového rozvrhu vyučovania


Teoretické vyučovanie a odborný výcvik v školskom zariadení:


Vyuč. hodina Čas Prestávka


1. hod. 7.45 – 8.30 10 minút

2. hod. 8.40 – 9.25 10 minút

3. hod. 9.35 – 10.20 20 minút

4. hod. 10.40 – 11.25 10 minút

5. hod. 11.35 – 12.20 30 minút

6. hod. 12.50 – 13.35 5 minút

7. hod. 13.40 – 14.25 5 minút

8. hod. 14.30 – 15.15 5 minút

9. hod. 15.20 – 16.05


Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov.


Odborný výcvik :

Začiatok 7.00 pre všetky ročníky a odbory

Prestávky :

8.50 – 9.00

10.00 – 10.20 (desiata)

12.00 – 12.30


Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.


Odborný výcvik končí nasledovne :

1. ročník o 13.00 hod.

2. až 4. ročník o 14.00 hod.


Tento dodatok vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy.Bratislava 1.3.2022


PaedDr. Ján Sadloň,

riaditeľ