Pedagogický zbor

PaedDr. Ján Sadloň

riaditeľ školy
učiteľ ETV
sadlon@sositba.sk,  kl. 102
webstránka

Ing. Darina Zemanová

zástupkyňa pre ekonomický úsek
zemanova@sositba.sk,  kl. 106

Ing. Anna Cíferská

zástupkyňa pre odborný výcvik
učiteľka EKN
ciferska@sositba.sk,  kl. 122

Mgr. Erika Vaľková

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
učiteľka FYZ/MAT
valkova@sositba.sk,  kl. 105
webstránka

Bc. Carmen Valovičová

vedúca školského internátu
vychovávateľka
valovicova@sositba.skkl. 142

Mgr. Ravi Kant Bhutani

učiteľ ANJ
bhutani@sositba.sk,  kl. 204

PaedDr. Helena Bujnová, PhD.

vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
učiteľka MAT
bujnova@sositba.sk,  kl. 205

Bc. František Cedula

majster odborného výcviku
cedula@sositba.sk,  kl. 222
webstránka

Mgr. Daniel Divinec

učiteľ ANJ/IKT
triedny učiteľ:  I. ME / TI (OU 215), II. ME / TI (OU 216)
divinec@sositba.sk,  kl. 136
webstránka

Ing. Martina Fiľová

učiteľka PVP
triedna učiteľka: III. MPSB (OU  212)
filova@sositba.sk,  kl. 123

Ing. Michal Feik, PhD.

učiteľ TVP
feik@sositba.sk,  kl. 138

Mgr. Zuzana Hamarová

učiteľka SJL/DEJ
triedna učiteľka: III. ME / TI (OU 326)
hamarova@sositba.sk,  kl. 135

Viliam Hapl

učiteľ TSV/OBN
triedny učiteľ: III. MPSA (OU 316)
haplvilo@gmail.com,  kl. 202

Ing. Dušan Hrabina

učiteľ ELN/MST
hrabina@sositba.sk,  kl. 137

Ing. Ján Haramia

učiteľ ESP/RVE
haramia@sositba.sk,  kl. 137

Mgr. Marek Ivan

majster odborného výcviku
ivan@sositba.sk,  kl. 114

Bc. Daniel Kardoš

majster odborného výcviku
kardos@sositba.sk,  kl. 203

Ing. Iveta Kochová

učiteľka GSS/RVE
kochova@sositba.sk,  kl. 138

Tomáš Michal Krammer

majster odborného výcviku
krammer@sositba.sk, kl. 113

Hana Matúšová

vychovávateľka
matusova@sositba.sk,  kl. 140

Mgr. Mariana Milosavljevičová

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
učiteľka ANJ
triedna učiteľka:  I. MPSB (OU  314)
milosavljevicova@sositba.sk,  kl. 204

Eduard Noskovič

majster odborného výcviku
noskovic@sositba.sk, kl. 128

Mgr. Jozef Pék

majster odborného výcviku
pek@sositba.sk, kl. 116
webstránka

Mgr. Iveta Péková

sociálna a výchovná poradkyňa
učiteľka OBN
triedna učiteľka:  I. MPSA (OU 323), II. MPSA (OU 318)
pekova@sositba.sk ,  kl. 109

Mgr. Patrik Ptáčovský

učiteľ ANJ
ptacovsky@sositba.sk,  kl. 204Ing. Peter Rybár

učiteľ EME/EMT
rybar@sositba.sk,  kl. 225
webstránka

Gabriela Sadloňová

vychovávateľka
sadlonova@sositba.sk,  kl. 141

Ing. Marta Snohová

učiteľka ELT
triedna učiteľka: II. MPSB (OU 320)
snohova@sositba.sk,  kl. 205

Ing. Peter Skalský

majster odborného výcviku
skalsky@sositba.sk,  kl. 217

Ing. Iveta Stavrovská

vedúca predmetovej komisie  odborných predmetov
učiteľka ELN/SUP
triedna učiteľka: IV. ME / TI (OU 325)
stavrovska@sositba.sk,  kl. 137

Mgr. Martina Tarabčáková

vedúca predmetovej komisie Slovenského jazyka a literatúry
učiteľka SJL
triedna učiteľka: IV. MPSA (OU 301)
tarabcakova@sositba.sk,  kl. 135

Mgr. Jana Tóthová

učiteľka ANJ/DEJ
triedna učiteľka: IV. MPSB (OU 317)
tothova@sositba.sk,  kl. 204, 156

Mgr. Ján Vrabec

učiteľ ANJ
vrabec@sositba.sk,  kl. 204